9 grudnia 2023 r.
Historia Erdmannsdorf-Zillerthal, Zillerthal, Mysłakowice 1300-2006 r. w datach. Emil Pyzik Cześć 2

Materiał zgromadził Emil Pyzik 2006 r.

Część druga, cześć pierwsza link

Część druga :

Wszędzie byli z pieśnią, wierszami i inscenizacjami. Z pieniędzy Komitetu Rodzicielskiego zakupiono pierwsze radioodbiorniki do poszczególnych budynków. Wykonano 25 dwuosobowych ławek, a biblioteka liczyła już 729 książek. Przy DZPL Orzeł otworzono Włókienniczą Szkołę Przyzakładową która istniała do 1972 roku, szkoląc młodzież do przyszłej pracy w fabryce. Przy Zakładach Lniarskich powstała sekcja sportowa: saneczkowo – bobslejowa i skeletonowa. W granicach województwa wrocławskiego mieszkało jeszcze 50.000 Niemców. W Mysłakowicach mieszkało już 3.340 osób. Powoli kończyła się wielka wędrówka ludów. Przybyli osadnicy, nie chcieli już tymczasowości, pragnęli mieć domy i założyć rodziny. Do fabryk i szkół przychodzili ludzie z nakazami pracy. Na ulicy Szkolnej rozpoczęto budowę bloków robotniczych i hotel robotniczy. Łącznie powstało 5 bloków mieszkalnych i hotel. Budowa trwał 3 lata 1950 – 53.

1951 Na bazie Zakładów Porcelany, utworzono Jeleniogórskie Zakłady Porcelany Technicznej w Mysłakowicach. Po spaleniu drewnianego ołtarza głównego, do kościoła parafialnego przywieziono inny ołtarz z kościoła ewangelickiego w Miszkowicach k/Lubawki. Ołtarz przywieźli na kilku wozach drabiniastych parafianie z Miszkowic, zadawalając się sutym poczęstunkiem. Rozebrany ołtarz poskładał pan Brozdowski stolarz z DZPL.
Dyrektorem Zakładów Lniarskich został Władysław Marczak, dotychczasowy kierownik wykańczalni. Dnia 26 stycznia Rząd PRL wydał komunikat o likwidacji tymczasowej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich. Wbrew wcześniejszym porozumieniom, usunięci zostali mianowani przez prymasa administratorzy apostolscy. Władzę po nich przejęli wikariusze kapitulni lojalni wobec nowego rządu. Prymas Stefan Wyszyński został zmuszony do udzielenia im poparcia kościelnego.
W szkole dzieci prenumerowały już 31 Iskierek, 94 Płomyczków i 54 Płomyki. Szkoła posiadała 1.730 sztuk podręczników, jednak brakowało jeszcze 1.023. Dożywianie dzieci trwało 27.IX – 23.V Z bezpłatnego posiłku korzystało 125 dzieci a z płatnego 45. Fundusze na ten szczytny cel zabezpieczył Komitet Rodzicielski. Brakującą kwotę zebrano podczas kolejnej zabawy ludowej w szkole. W każdej klasie urządzono kącik czystości na który złożyło się: miednica, wiadro, ręcznik i mydło. Nowy rok szkolny rozpoczęło 299 uczniów i 10 nauczycieli.

1952 Dnia 27 stycznia ogłoszono projekt Konstytucji PRL, który poddano do ogólnej dyskusji w szkole, uczelni i w fabryce, dla dobra i przyszłości PRL. W dniu 1 września nowy rok szkolny rozpoczęło 263 uczniów i 8 nauczycieli. Poszczególne klasy były bardzo liczne, niektóre liczyły nawet ponad 40 uczniów. Na początku listopada rozpoczęto dożywianie dzieci w szkole, bezpłatnie odżywiało się 17 uczniów, ze zniżką 20. Na śniadanie dzieci otrzymywały bułkę i szklankę ciepłego mleka. Dnia 3 maja rozpoczęła nadawanie z Monachium Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, której dyrektorem został Jan Nowak Jeziorański. W grudniu Kongres USA ogłosił raport w sprawie Katynia. Stwierdził, że wina ZSRR nie ulega wątpliwości.

1953 W marcu całą Europa Środkowa i ZSRR pokryła się w żałobie z powodu śmierci Generalisimusa Wisarionowicza Józefa Stalina. W kraju odbyły się spotkania, wiece, akademie i obowiązkowe słuchanie pogrzebu w radio. W dowód pamięci dla wielkiego wodza, władze Katowic przemianowały nazwę miasta na Stalinogród. Do starej nazwy powrócono dopiero 21.X. 1956 r. Również w marcu odbyła się powiatowa narada PGR – ów, najlepszym okazała się Stadnina Koni w Wojanowie, a najgorszym PGR w Mysłakowicach, który wywiera demoralizujący wpływ na okolicznych chłopów. We wrocławskim Pafafagu wyprodukowano pierwszy polski elektrowóz. We wrześniu został aresztowany Prymas Polski Stefan Wyszyński, na okres 3 lat do 28. X. 1956 r. W nowej szkole – pałacu, naukę rozpoczęło 285 uczniów i 8 nauczycieli. W jednym budynku (przedtem w 3) pomieściły się wszystkie klasy. Wokół szkoły jest duży teren na boisko i plac zabaw. Dnia 1 listopada rozpoczęto dożywianie dzieci, na które składało się kromka chleba i zupa. Podczas obrad II Zjazdu PZPR, młodzież podejmowała różne zobowiązania, dla uczczenia wielkiego wydarzenia w życiu partii. Na ulicy Szkolnej zakończono budowę 6 bloków mieszkalnych dla pracowników DZPL Orzeł. Uruchomiono Mieszalnię Pasz Treściwych po dawnym młynie i piekarni.

1954 W Polsce wchodzi w życie, nowy podział administracyjny kraju, powstają Gromadzkie Rady Narodowe, na czele ich staje przewodniczący – towarzysz z PZPR. Taka rada powstała w Łomnicy do której należały: Łomnica, Mysłakowice, Czarne, Wojanów, Dąbrowica. Kolejnymi przewodniczącymi rady byli panowie Michalak, Opoczko i Papużyński. W szkole Komitet Rodzicielski zebrał pieniądze od zakładów pracy na 3 dniową szkolną wycieczkę dzieci do Warszawy, dla 47 najlepszych uczniów. W ciągu roku spadły wyniki nauczania, rodzice przestali chodzić na zebrania szkolne. Wychowanie i nauczanie spadło tylko i wyłącznie na barki nauczycieli. W kraju dało się odczuć duże rozluźnienie. Nowy rok szkolny rozpoczęło 358 uczniów i 9 nauczycieli.

1955 Z początkiem września naukę szkolną rozpoczęło 407 uczniów i 9 nauczycieli w 11 oddziałach. W związku ze złym zachowaniem się uczniów, rodzice zaczęli pełnić dyżury w szkole na przerwach a nawet na lekcjach. Nauczyciele często
chodzili po domach i omawiali złe zachowanie się uczniów w szkole i ich słabe wyniki w nauce. W szkole wprowadzono codzienne obowiązkowe poranne apele o treści wychowawczo – politycznej. Do przeprowadzenia apelu, na każdy dzień wyznaczany był inny nauczyciel. Dla potrzeb uczniów w szkole pierwszy raz uruchomiono świetlicę, którą wyposażono w różne gry, radio i stół z paletkami. Nad właściwą pracą świetlicy, czuwał przewodnik Organizacji Harcerzy. Dnia 21 lipca w Warszawie przekazano do użytku dar narodu radzieckiego dla Polski Pałac Kultury i Nauki imieniem Józefa Stalina.

1956 Przez cały kraj przetoczyły się wiece poparcia dla walczących robotników w Poznaniu. Żądano zniesienia kultu jednostki i czasu stalinizmu. Ludzie pragnęli wolności słowa i wyznania, rozwiązania organizacji komunistycznych. Na wolność wypuszczono tysiące więźniów politycznych oraz władze kościelne z prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele, który powrócił z Komańczy do Warszawy po 4 letnim pobycie w więzieniu. Rządy w archidiecezji wrocławskiej objął bp. Bolesław Kominek. Doszło do porozumienia między nowym rządem a kościołem. W kraju na chwilę zapanowała odwilż polityczna. W naród wróciła nadzieja na zmiany w kraju. Z początkiem września nowy rok szkolny rozpoczęło 484 uczniów i 14 nauczycieli. W dalszym ciągu baza materialna szkoły była bardzo uboga, brakowało wiele pomocy naukowych do różnych przedmiotów oraz odpowiedniego sprzętu.

1957 W styczniu Mysłakowice stają się osiedlem, a przewodniczącymi Osiedlowej Rady Narodowej byli panowie Józef Koczur i Zdzisław Gorczyca. Przy Osiedlowej RN pracowały społecznie komisje: rolna, oświaty, finansów, komunalna, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Osiedlowa Rada robiła wiele
by ludziom żyło się łatwiej i lepiej: remontowano drogi, zakładano oświetlenie na ulicach, otwierano nowe punkty usługowe i sklepy, oczywiście wszystkie państwowe. PGR przekazał na rzecz osiedla park obok pałacu. Dnia 15 lipca dekretem erekcyjnym ks. bp. Bolesław Kominek, dokonał odłączenia kościoła w Mysłakowicach od parafii w Łomnicy, tworząc w Mysłakowicach samodzielną placówkę duszpasterską pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tym razem parafia w Łomnicy nie otrzymała odszkodowania po stracie tylu wyznawców. Wrocławskie Zakłady Metalowe – Polar wyprodukowały pierwsze polskie lodówki – Mewa i Alka. Podczas II fali repatriacji, na Dolny Śląsk przybyło 63.000 Polaków z ZSRR. Dnia 1 września naukę w szkole rozpoczęło 490 uczniów i 15 nauczycieli. W połowie października we wsi panowała grypa azjatycka, w szkole chorowało 60 % uczniów, przerwa w nauce trwała 3 dni.

1958 Fabryka Samochodów Dostawczych w Nysie – zaczęła produkcję popularnej „nysy”. Rozpoczęła się budowa Kopalni węgla Brunatnego Turów II. Henryk Ciupa, Lech Kozubek i Ryszard Dybicki, zaczęli odnosić duże sukcesy w mistrzostwach bobslejowych. W maju najstarsi uczniowie pod opieką wychowawców wyjechali na 6 dniową wycieczkę do Krakowa, Nowej Huty, Ojcowa i Zakopanego. Druga grupa uczniów wyjechała na wycieczkę 4 dniową do Warszawy. Rada Zakładowa DZPL Orzeł zakupiła dla szkoły mikroskop i aparat projekcyjny do wyświetlania filmów oświatowych. Z początkiem września nowy rok szkolny rozpoczęło 664 uczniów i 15 nauczycieli.
W dalszym ciągu w szkole obserwuje się dużą rotację nauczycieli, ze względu na brak mieszkań służbowych i trudne dojazdy do pracy. Dla uczczenia III Zjazdu Partii, zakład opiekuńczy wyposażył jedna klasę robót ręcznych w warsztaty stolarsko – ślusarskie, z pełnym kompletem narzędzi. W ten sposób powstała w szkole pierwsza pracownia dla dzieci.

1959 W styczniu utworzono Karkonoski Park Narodowy. Do parafii Mysłakowice, na stanowisko proboszcza przysłano księdza Władysława Lupę, który przybył tu z pobliskich Karpnik. Ksiądz Władysław w naszej parafii pracował 22 lata, skąd odszedł na emeryturę w 1981 roku do Wrocławia, a zmarł w 1983 roku. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Mysłakowicach. Z dawnej Willi Liegnitz, wykwaterowano mieszkańców PGR – u, a dom poddano remontowi i adaptacji z przeznaczeniem na szkołę. W tym roku szkoła wreszcie otrzymała pewną pulę pieniędzy na zakup pomocy naukowych do fizyki i chemii. Nauczyciel może teraz wykonywać przynajmniej najprostsze doświadczenia. Nowy rok szkolny rozpoczęło 664 uczniów i 20 nauczycieli w 18 oddziałach.

1960 Dla uczczenia 15 - lecia odzyskania Ziem Zachodnich – samorząd uczniowski podjął liczne zobowiązania np. uporządkowanie obejścia szkoły, dzięki temu odkopano i naprawiono zasypaną fontannę przed szkołą, po której uczniowie chodzili tyle lat do szkoły. Wokół szkoły wyrównano teren, zasiano trawę i posadzono kwiaty oraz ustawiono ławeczki dla bardzo zmęczonych uczniów aby mogli odpocząć po trudach na lekcji. Uczniowie klas VI i VII, przez 3 dni pracowali przy sadzeniu lasu w Karpnikach. Zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczono na wycieczkę do Wrocławia i Krakowa. Dzięki zaradności Komitetu Rodzicielskiego, naprawiono w klasach zniszczone tablice, wieszaki oraz uruchomiono gabinet dentystyczny. Nowy rok szkolny rozpoczęło 774 uczniów i 20 nauczycieli w 20 oddziałach np. klasa I abcd. Po remoncie dawnej Wilii Liegnitz i adaptacji na cele szkolne, naukę rozpoczęli tu uczniowie klas nauczania początkowego tj. klasy I – IV. Ze względu na ciężkie warunki pracy w tym budynku, nauczyciele nazwali szkołę „ grajdolewo „.

1961 Dnia 26 sierpnia Powiatowa Rada Narodowa w Jeleniej Górze, zniosła Gromadę Kostrzyca i przemianowała Osiedle Mysłakowice na Gromadę z włączeniem Bukowca i Kostrzycy. Rozpoczęto modernizację DZPL Orzeł – unowocześniono urządzenia przędzalni i tkalni oraz bielnika. Zainstalowano 370 nowych krosien automatycznych. Roszalnia lnu otrzymała wreszcie nowoczesne urządzenia. W Zakładach Elwro we Wrocławiu zbudowano pierwszą polską maszynę cyfrową „ Odra 1001 „.
Dnia 2 lutego uczniowie klas V – VII byli na filmie pt. Krzyżacy w Jeleniej Górze. Na koniec roku wiele klas wraz z wychowawcami wybrało się na wycieczki w okoliczne miejscowości takie jak: Karpacz, Szklarska Poręba, Wambierzyce itp. Nowy rok szkolny rozpoczęło 857 uczniów i 21 nauczycieli. Komitet Rodzicielski zakupił do szkoły nowe pianino.

1962 DZPL Orzeł przejął pod swój zarząd Zakłady Lniarskie w Skarbkowie, Lubawce i Bolkowie. Zaszła konieczność dodatkowego zatrudnienia około 300 osób, z których część należy przeszkolić. Zakład przyjął nowe zamówienia na tkaniny lniane z USA, Kanady, Jugosławii, Czech i Węgier.
W ramach dalszego zaostrzania polityki wobec kościoła, na posiedzeniu komisji KC do spraw kleru, Zenon Kliszko zaproponował aby podsunąć księżom konkretne tematy do kazań np. wydajność pracy robotników w PGR – ach.
Nowy rok szkolny rozpoczęło 851 uczniów i 23 nauczycieli. Nauka odbywała się na dwie zmiany, w małym budynku ograniczono ilość klas ze względu na trudne warunki sanitarne. Kapitalny remont budynku znowu odłożony z braku funduszy. Gdy w szkole zjawił się fachowiec od sportu, nagle wzrosło zainteresowanie wychowaniem fizycznym zwłaszcza w klasach starszych. W miesiącu październiku kolega Mandziarz, wyczarował w ponurej piwnicy pomieszczenie na pracownię do techniki.

1963 W DZPL Orzeł dokonano kolejnej modernizacji wymieniając stary park maszynowy na wydajniejszy nowy. W Dąbrowicy powstało Sanktuarium Maryjne. Z powodu wielkiej zimy zwanej „Zimą Stulecia” przerwa w lekcjach trwała 5 tygodni na przełomie stycznia i lutego. W szkole wystąpiły poważne trudności z opałem, nauczyciele mieli kłopot z dojazdem do pracy z Jeleniej Góry. We wrześniu naukę rozpoczęło 851 uczniów i 22 nauczycieli. Ze względu na bardzo złe zachowanie młodzieży, postanowiono utworzyć społeczne dyżury we wsi, które mają zwracać uwagę młodzieży w miejscach publicznych. W skład takiej trójki wchodził wyznaczony nauczyciel i dwóch rodziców, wyznaczonych przez Komitet Rodzicielski. Dyżury pełniono w poszczególne dni tygodnia w godzinach wieczornych. W szkole uruchomiono ponownie drugie śniadanie dla chętnych uczniów.

1964 We Wrocławiu ruszyła seryjna produkcja komputerów „Odra 1003”. Organizacja partyjna w DZPL Orzeł liczyła 301 członków i była na II miejscu w powiecie. Do dnia 14 grudnia Zakład Lniarski wykonał roczny plan produkcji, zaś do końca roku wyprodukowano materiałów na wartość około 9 milionów zł. Podczas bardzo wielkiej wichury, która wyrywała drzewa i urywała kominy fabryczne, w DZPL Orzeł wybuchł pożar który strawił magazyn z surowcami. Mimo wielkich strat zakład nie przerwał produkcji.
W zimie znowu były wielkie mrozy i duży śnieg, a później przyszły wielkie roztopy. Szkoła pływała w wodzie, zwłaszcza ostatnie piętra. Okazało się że wiekowe budynki potrzebują gruntownych remontów zwłaszcza dachu. Wiosną młodzież znowu wyruszyła na turystyczne szlaki pieszo a nawet rowerami. Niektóre klasy wolały wyjechać do ZOO do Wrocławia. We wrześniu nowy rok szkolny rozpoczęło 854 uczniów i 24 nauczycieli. Na jesieni Gromadzka Rada Narodowa przydzieliła sporą kwotę pieniędzy. Z tej puli zaczęto grodzić budynek szkolny siatką, w salkach pojawiły się wykładziny podłogowe, a biblioteka otrzymała kilka prawdziwych regałów.

1965 W miesiącach zimowych, sportowcy pod opieką nauczyciela WF pana Emila Piejki, zaczęli zdobywać nagrody na zawodach narciarskich. Andrzej
Linkiewicz i Krzysztof Jadachowski byli na zawodach w Zakopanem, gdzie zajęli czołowe miejsca. Nowy rok szkolny rozpoczęło 923 uczniów i 28 nauczycieli, była to największa ilość uczniów w naszej szkole. Nauka odbywała się w dwóch budynkach na II zmiany, wiele klas było abc a niektóre nawet abcd. We wrześniu zakończono grodzenie dużego budynku siatką, tym samym kury, owce i inne domowe zwierzęta sąsiadów przestały chodzić po podwórku szkolnym. Całe ogrodzenie wykonali rodzice w czynie społecznym, za siatkę zapłacił Komitet Rodzicielski.

1966 Rada Państwa nie wyraziła zgody na przyjazd do Polski papieża Pawła VI na obchody 1000 lecia chrztu Polski. W ramach kościelnych obchodów tysiąclecia chrztu Polski, odbywała peregrynację kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Przed dotarciem do Warszawy obraz został „aresztowany”, co wywołało liczne manifestacje uliczne.
Nowy rok szkolny rozpoczęło 923 uczniów i 28 nauczycieli w 26 oddziałach klasowych. Dnia 5 października w szkole uruchomiono świetlicę z dożywianiem dla 90 uczniów. Z początkiem grudnia wprowadzono szklankę ciepłego mleka w tym 25 uczniów korzystało bezpłatnie.

1967 Naukę szkolną rozpoczęło 930 uczniów i 28 nauczycieli w 26 oddziałach. Dnia 20 listopada przed dużym budynkiem szkolnym rozpoczęto wielkie prace w czynie społecznym. Układano chodnik z płytek wraz z obrzeżami – 478 m2, wykonano nawierzchnię drogi – 463 m2 wraz z krawężnikami, wykonano 5 studzienek burzowych, ułożono 12 mb rur kamionkowych odpływowych, zamieniono linię energetyczną na powietrzu na podziemną która zasilała szkołę. Wartość czynu społecznego oceniono na 67.630 zł. Materiał zakupiono ze środków Rady Narodowej i DZPL Orzeł. W skład zespołu organizacyjnego czynu weszli przedstawiciele urzędu, zakładu pracy, rodziców i nauczycieli.

1968 Dnia 21 sierpnia oddziały Układu Warszawskiego w tym i Polski wkroczyły do Pragi czeskiej, w celu stłumienia powstania narodowego – „Praskiej Wiosny”. Dnia 2 lutego uchwałą rady pedagogicznej , uruchomiono w szkole pierwsze, może jeszcze proste i ubogie pracownie przedmiotowe do: fizyki, chemii, biologii, matematyki, polskiego, rosyjskiego, historii i obywatelskiego. Pracownie zostały wyposażone z dotacji Wydziału Oświaty w Jeleniej Górze i zakładu opiekuńczego DZPL Orzeł. W przeddzień Święta Pracy odbyła się uroczysta akademia oraz odświętny przemarsz ulicami osiedla uczniów w odpowiednich strojach regionalnych, od szkoły do fabryki lniarskiej, gdzie odbyły się występy artystyczne młodzieży szkolnej dla ludności Mysłakowic. Dnia 8 maja starsza młodzież witała koło dworca kolejowego sztafetę, zorganizowaną z okazji 25 lecia Wojska Polskiego. Z początkiem września nowy rok szkolny rozpoczęło 934 uczniów i 27 nauczycieli w 27 oddziałach klasowych. W sierpniu i we wrześniu kończono układanie twardej nawierzchni przed małym budynkiem szkoły. Materiały: trelinkę, płyty chodnikowe, krawężniki, piasek i cement dostarczyła Rada Narodowa i DZPL Orzeł. Za wykonaną pracę zapłacił Komitet Rodzicielski Szkoły. Dnia 10 września zakład opiekuńczy DZPL Orzeł, przekazał na rzecz szkoły kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakupy najbardziej potrzebnych pomocy.

1969 W maju uczniowie klasy VIII byli na wycieczce w stolicy – Warszawie, 6 najbiedniejszych uczniów za dobre wyniki w nauce pojechało ze środków Komitetu Rodzicielskiego. Dnia 1 września naukę szkolną rozpoczęło 794 uczniów i 32 nauczycieli w 26 oddziałach lekcyjnych. W październiku rozpoczęto budowę boiska szkolnego z odwodnieniem. Na boisko szkoła otrzymała specjalną dotację z Gromadzkiej Rady Narodowej w kwocie 60.000 zł. We wszystkich salach małego budynku położono wykładzinę podłogową.

1970 Dnia 13 grudnia ogłoszono podwyżkę cen żywności średnio o 18 % i obniżkę cen na niektóre artykuły przemysłowe. Na drugi dzień w Stoczni w Gdańsku rozpoczął się strajk który zapoczątkował wydarzenia na całym Wybrzeżu. Dnia 15 grudnia I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka podjął decyzję o użyciu broni w czasie tłumienia strajków i demonstracji. Według oficjalnych danych w dniach 15 – 18 grudnia na Wybrzeżu zginęło 45 osób, a rannych zostało 1.164 osoby, zatrzymano w aresztach 3.161 osób. Na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR odwołano Władysława Gomułkę a powołano Edwarda Gierka. Dnia 23 grudnia Sejm powołał Piotra Jaroszewicza na premiera rządu.
W DZPL Orzeł ruszyła produkcja tkanin dekoracyjnych. Dnia 15 lutego uczniowie naszej szkoły zdobyli II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Zimowych i II miejsce w Igrzyskach Wojewódzkich. W nowym roku szkolnym naukę rozpoczęło 746 uczniów i 34 nauczycieli w 26 oddziałach. Od września minister wprowadził w szkole nowe metody nauczania w klasach nauczania początkowego metoda Moroza, w klasach IV – VIII metoda programowania. Utworzono wiele kółek zainteresowań jak: techniczne, taneczne, fotograficzne, teatralne, kukiełkowe i mandolinistów. W grudniu rozpoczął się generalny remont dużego budynku szkolnego, bez przerywania nauki szkolnej. Podczas prac w poszczególnych salach wymieniono instalację elektryczną miedzianą na aluminiową, zmieniono oświetlenie, pomalowano wszystkie pomieszczenia i naprawiono cieknący dach. Remont trwał przez cały rok.

1971 Dnia 22 stycznia rozpoczął się strajk okupacyjny w Stoczni w Szczecinie. 11 lutego zaczął się strajk w Łodzi w Zakładach Włókienniczych. Pod wpływem mnożących się strajków, dnia 1 marca przywrócono ceny mięsa do poziomu sprzed grudnia. Pod koniec października Polska zakupiła licencję na produkcję fiata 126. A co działo się w szkole? Dnia 15 stycznia na powiatowych eliminacjach kółek kukiełkowych, nasza szkoła otrzymała nagrodę w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na wycieczkę szkolną. Nowy rok szkolny rozpoczęło 711 uczniów i 33 nauczycieli w 25 oddziałach. W październiku przy bibliotece szkolnej w małym budynku urządzono czytelnię dla dzieci, która wyposażono w stoliki i krzesła, a wszystko za pieniądze z Rady Narodowej. W dużym budynku urządzono salę projekcyjną do wyświetlania filmów oświatowych. W tym roku w dalszym ciągu kółka zajęć pozalekcyjnych cieszą się dużym zainteresowaniem tak ze strony uczniów jak i ich rodziców. Zajęcia są prowadzone raz w tygodniu przez 2 godziny zawsze po lekcjach dla uczniów chętnych i zainteresowanych. Dnia 17 X i 17 XII drużyna dziewcząt zajęła II miejsce w piłce ręcznej oraz koszykowej w mistrzostwach powiatu w Jeleniej Górze. Jak widać sport w naszej szkole rozwija się wspaniale.

1972 Wielka radość zapanowała we wsi gdy uruchomiono podmiejską linię autobusową nr 3 z Jeleniej Góry – Celwiskozy do Mysłakowic – Orzeł. W ciągu dnia autobus kursował 36 razy, zaś z dworca kolejowego można było dojechać pociągiem do Karpacza, Kowar, Jeleniej Góry, Kamiennej Góry a nawet i Marciszowa. W DZPL Orzeł ruszyła produkcja obrusów, bieżników, serwetek i makatek. W listopadzie Sejm uchwalił zmianę Konstytucji PRL oraz postanowił o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o Radach Narodowych. Dnia 13 grudnia Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu, uchwaliła utworzenie w powiecie jeleniogórskim Gminy Mysłakowice. Pani Bronisława Sokołowska pracownica DZPL Orzeł, została wybrana posłanką do Sejmu PRL. Był to wielki zaszczyt tak dla fabryki jak i miejscowości.
W kwietniu uczniowie naszej szkoły brali pierwszy raz udział w powiatowej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki i języka polskiego. Na obu konkursach szkołę reprezentowali Marek Kojdecki, Jacek Matuszewski i Doniczkowska zajmując tam czołowe miejsca. Podobnie chór szkolny zajął II miejsce we Wrocławiu oraz drużyna harcerska I i II miejsce w eliminacjach powiatowych piosenki harcerskiej i drużyn strażackich. Nasza drużyna zajęła I miejsce w konkursie „Znam przepisy ruchu drogowego” na szczeblu województwa. W sporcie dziewczęta tak jak i chłopcy byli w czołówce powiatu. Nowy rok szkolny rozpoczęło 647 uczniów i 36 nauczycieli w 24 oddziałach. W szkole dalej pracowały koła zainteresowań dla chętnych uczniów. Zorganizowano półinternat dla dzieci które potrzebują wyżywienia oraz opieki w godzinach popołudniowych. Zajęcia odbywały się w godzinach 14 – 17 polegały głównie na odrabianiu lekcji i zajęciach rozrywkowych a kończyły się podwieczorkiem. Dnia 28 października Rada Pedagogiczna Szkoły podjęła uchwałę o 100 % promocji uczniów nauczania początkowego tj. klas I – IV. W związku z tym zorganizowano wielkie douczanie, powstały zespoły wyrównawcze dla słabych uczniów w nauce. Samorząd Szkolny pierwszy raz
wydał gazetkę pt. „Koszałek Opałek”.

1973 Dnia 1 stycznia wszedł w życie nowy podział administracyjny kraju – powstały gminy. Gmina Mysłakowice to 11 wiosek. Propozycje naczelnika jako najwyższej władzy w gminie proponował Komitet Gminny PZPR a zatwierdzał Komitet Powiatowy PZPR, przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej był urzędujący sekretarz Komitetu Gminnego PZPR. Pierwszym naczelnikiem w Gminie Mysłakowice został mianowany Zygmunt Kasjaniuk. Pierwszy raz w naszej gminie odbyła się świecka uroczystość nadania imienia dziecku. W lutym utworzono Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Łomnicy. W wyniku połączenia zakładów branży elektrotechnicznej, powstały Dolnośląskie Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej Porel w Mysłakowicach. Mysłakowice liczyły 4.208 osób, gęstość zaludnienia w gminie 98,3 osoby na 1 km2. Na 1 mieszkańca gminy przypadało 13,3 m2 powierzchni mieszkalnej. Na 1 izbę przypadało 1,3 osoby. Z rolnictwa utrzymywało się 14,2 % mieszkańców. W gminie pracowało 5.289 osób na 10.911 mieszkańców, w tym 5.677 kobiet i 5.289 mężczyzn. W gminie było 1.080 gospodarstw prywatnych, 1 spółdzielnia produkcyjna, 1 kółko rolnicze i 8 PGR ów. Pod koniec czerwca rozpoczęto prace ziemne pod budowę dwóch bloków mieszkalnych przeznaczonych dla pracowników DZPL Orzeł.
Biorąc pod uwagę dobre warunki lokalowe, bazowe i kadrowe, Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach została przemianowana na Zbiorcza Szkołę Gminną z Gminnym Dyrektorem Szkół, który jest równocześnie szefem wszystkich placówek oświatowych w Gminie Mysłakowice. Nowy rok szkolny powitało 584 uczniów i 37 nauczycieli oraz nowa kadra kierownicza.
Nowy minister oświaty wprowadził wiele zmian w dotychczasowym systemie nauczania. Za zespół uczniowski bezpośrednio odpowiedzialny jest nauczyciel – wychowawca. Podczas wychowania młodzieży obowiązywać będzie jednolity front działania. Szkoła będzie stopniowo wprowadzać system wychowawczy doc. Heliodora Muszyńskiego. Będą organizowane nauczycielskie koła dokształcające, lekcje pokazowe, prelekcje i dyskusje. Rok szkolny podzielony będzie tylko na II semestry. Na świadectwach szkolnych wpisywać się będzie osiągnięcia ucznia: nauka, sport, pełnione funkcje społeczne, osiągnięcia wychowawcze.
Rozszerzona została ocena ze sprawowania: wzorowa, wyróżniająca, odpowiednia i nieodpowiednia. Wprowadzono obowiązek pracy społecznej dla każdego ucznia, w takim wymiarze w semestrze jaki ma on wymiar godzin w tygodniu. Uroczyste ślubowanie uczniów klas I. W klasach I – IV promowani będą wszyscy uczniowie. W klasach V – VIII uczeń może być promowany z jedną lub więcej ocen niedostatecznych. Wprowadzono nowe metody nauczania. W naszej szkole powołano klasy -„przysposobienia zawodowego”, dla uczniów z całej gminy, którzy są kilka lat opóźnieni w nauce.
Aby podnieść kwalifikacje nauczycieli ministerstwo powołało NURT – Nauczycielski Uniwersytet Radiowo Telewizyjny. Dla poszczególnych grup wiekowych wprowadza się obowiązkowe apele raz w tygodniu. Opracowano nowy hymn szkolny. W zimie w szkole założono radiowęzeł na korytarzach i w
klasach. Zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zeszytów obserwacyjnych swoich wychowanków.
Z Jeleniej Góry wyjechał specjalny „Pociąg Przyjaźni” do Moskwy w którym również znajdowali się zasłużeni towarzysze z Mysłakowic. Dnia 15 lipca nastąpił rozruch mechaniczny i technologiczny oczyszczalni ścieków w DZPL Orzeł, dzięki temu rzeką Łomnicą popłynie woda znacznie oczyszczona.

1974 Dnia 1 października wojewoda wrocławski odwołał dotychczasowego naczelnika, powołując w jego miejsce Józefa Cyrka, mieszkańca Mysłakowic. Pierwsze dwa bloki przeznaczone dla pracowników DZPL Orzeł już stoją w stanie surowym. Aby przyspieszyć zakończenie budowy, organizacja zakładowa ZMS postanowiła objąć patronacką opieką prowadzoną budowę by w ten sposób skrócić czas oczekiwania na wymarzone mieszkanie. Specjalnie powołana komisja mieszkaniowa, złożona z młodych pracowników DZPL Orzeł, sprawdzała na miejscu warunki mieszkaniowe kandydatów. Przydzielając mieszkanie postawiono podstawowy warunek, każdy przyszły lokator musi odpracować na budowie pewną liczbę godzin, jako pracownik fizyczny w zależności od wielkości mieszkania. Do pracy można było przychodzić rano lub po południu, samemu lub z rodziną. Dziennie można było odpracować średnio 5 godzin. Godzina pracy takiego robotnika kosztowała tyle co pomocnika murarza.
Przy Zbiorczej Szkole Gminnej powołano grupę remontowo – budowlaną, która miała się zajmować bieżącymi remontami we wszystkich placówkach
oświatowych w gminie. Dla obsługi pracowników oświaty powołano zespół administracyjno – księgowy z siedzibą w szkole. Prawie wszystkie dzieci zostały objęte nauczaniem – przedszkolnym – zerówką. W miesiącach zimowych wszystkie chętne dzieci mogły korzystać ze szklanki ciepłego mleka na dużej przerwie, z darmowych obiadów korzystało 55 uczniów z rodzin najbiedniejszych. Z nowym rokiem szkolnym weszło zarządzenie że każdy nauczyciel ma przepracować społecznie 2 godziny w ciągu tygodnia na rzecz szkoły. Z nowym rokiem zaczęto gremialnie wysyłać nauczycieli na studia uniwersyteckie. Z naszej szkoły na zaoczne studia magisterskie wyruszyło 11 nauczycieli, w związku z tym był ogromny problem z zastępstwami w piątek i sobotę, za tych co 2 tygodnie wyjeżdżali na 3 dniowe sesje do Wrocławia, Opola, Zielonej Góry i Poznania. Minister pokrywał przejazdy, noclegi i wyżywienie, zaś student dawał z siebie wszystko aby w wyznaczonym czasie ukończyć daną uczelnię. W ten prosty sposób, po 4 latach szkoła miała już wykształconą kadrę. Nowy rok szkolny rozpoczęło 584 uczniów i 33 nauczycieli.

1975 Dnia 28 maja Sejm przyjął ustawę o nowym podziale administracyjnym Polski – liczba województw zwiększyła się z 17 do 49. W lecie i jesienią oddano do użytku dwa bloki na osiedlu Włókniarzy 2 i 4, dla 120 rodzin głównie pracowników DZPL Orzeł. Dnia 27 maja na sesji Gminnej Rady Narodowej powołano Kolegium do Spraw Wykroczeń, w celu poprawienia i pomocy w utrzymaniu ładu i porządku w gminie. W październiku 30 lecie swojej pracy obchodziły DZPL Orzeł, a później 25 lecie Porcelana. W czerwcu w Łomnicy utworzono Spółdzielnię Kółek Rolniczych. W maju w Mysłakowicach oddano do użytku pawilon handlowy – sklep z artykułami AGD czyli na tamte czasy luksusowymi. Czasem prowadzona tam była sprzedaż wiązana – dostaniesz lodówkę jeżeli kupisz rower „Ukraina” Przed dostawą nowego towaru, ustawiały się „kilometrowe” kolejki, które stały często kilka dni i nocy. Jesienią przeniesiono Urząd Gminy do budynku po hotelu robotniczym na ul. Szkolnej. Remont i adaptacje wykonywano w trakcie pracy. DZPL Orzeł otrzymały podziękowanie i gratulacje za pracę i wysokie osiągnięcia od Komitetu Centralnego PZPR i Rady Ministrów, dyplom podpisali tow. Edward Gierek i tow. Piotr Jaroszewicz.
Nowy rok szkolny powitało 557 uczniów i 33 nauczycieli. Z nowym rokiem szkolnym, rozpoczęła się reforma systemu oświaty. Nowy program szkoły 10 letniej wdrażać będzie klasa I. Szczególnie zwracać należy uwagę na: nowy program, zajęcia pozalekcyjne dla uzdolnionych uczniów, dalsze wdrażanie nowego systemu wychowawczego, nowego kodeksu ucznia i nowego ceremoniału szkolnego. Dnia 14 października w szkole obchodzono 30 lecie polskiej szkoły w Mysłakowicach.

1976 Powstał Zarząd Gminny Związku Bojowników o Wolność i Demokrację tzw. ZBoWiD. Jesienią rozpoczęto szkolenie nowych kadr dla organizacji partyjnych w Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu i Leninizmu – jako najwyższa forma kształcenia członków partii. W wyniku kolejnych zmian w przemyśle, firma porcelany mysłakowickiej zmieniła nazwę na Dolnośląskie Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej Polam. W maju przeniesiono posterunek MO z Łomnicy do budynku Urzędu Gminy na ul. Szkolną.
Dnia 14 października w Kostrzycy – Bukowcu, oddano do użytku punkt lekarski po kapitalnym remoncie budynku. Z końcem października w Karpnikach zakończono zdjęcia do 9 odcinkowego filmu pt. „Życie na gorąco” w reżyserii Andrzeja Konica. Film realizowano w pałacu myśliwskim. W wyniku współzawodnictwa w konkursie „Mistrz Gospodarności” – Gmina Mysłakowice zajęła III miejsce w województwie i nagrodę 500.000 zł. Tow. Bronisława Sokołowska została powtórnie wybrana na kolejną kadencje do Sejmu PRL. Dnia 24 czerwca Sejm przyjął uchwałę o podwyżce cen żywności: cukru o 100, mięsa o 69, mleka i jego wyrobów o 50 %. Na drugi dzień w wielu zakładach pracy wybuchły strajki protestacyjne, znane jako „wydarzenia czerwcowe”. Wieczorem premier odwołał zapowiedzianą podwyżkę. Nastąpiły masowe aresztowania i wyrzucenia z pracy oraz brutalne pobicia przez milicję. Przed sądami stanęło około 500 osób. W wyniku nadmiernego wykupywania niektórych towarów, wprowadzono kartki na cukier. Dnia 3 września w Warszawie powstał Komitet Obrony Robotników KOR.
Nowy rok szkolny rozpoczęło 548 uczniów i 33 nauczycieli. Głównym zadaniem jakie postawiono przed szkołą było: podniesienie poziomu pracy ideowo – wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem skutecznego realizowania ideowych założeń programów nauczania i zajęć pozalekcyjnych. Doprowadzić do prawidłowej realizacji wartości pedagogicznych prac społecznie – użytecznych przy uwzględnieniu możliwości uczniów, warunków szkoły i potrzeb środowiska. Rozwijanie cech dobrego i świadomego obywatela, zdyscyplinowanego gospodarza w domu i środowisku.
W tym roku wprowadzono profilaktykę szczotkowania zębów i systematyczne podawanie pastylek dla uczniów klas I – VI. W październiku wprowadzono 4 dni na prace społecznie – użyteczne. Pracowano w szkole, pracowni, klasie i obejściu budynku. W ciągu roku dzieci szkolne zebrały 2 tony
makulatury, za uzyskane pieniądze kupiono do szkoły bristol, papier toaletowy oraz mydło do ubikacji.

1977 Na początku kwietnia powołano Gminny Ośrodek Ideowo – Wychowawczy. Jego celem było realizowanie programu linii PZPR i wyzwalanie inicjatywy u ludzi przemysłu, rolnictwa i administracji. Dnia 22 lipca w „ośrodku rekreacyjnym” DZPL Orzeł - na basenie, odbył się „Karnawał Lipcowy”. W programie były: występy zespołu greckiego – Kwiat Akropolu, kiermasz książkowy, loteria fantowa, stoisko z wędlinami, zawody sportowe i zabawa ludowa.
Na jednej z sesji stwierdzono że bardzo maleje ilość gospodarstw rolnych, gdyż rolnicy oddają ziemię państwu w zamian za rentę rolniczą. Latem na terenie gminy wystąpiła wielka powódź. Z pomocą przyszli żołnierze w liczbie 161 osób ze specjalistycznym sprzętem pływającym. Dnia 10 października w Bierutowicach został otarty ośrodek wypoczynkowy – Orlen, wybudowany przez DZPL Orzeł. Obiekt posiadał stołówkę, kawiarnię, salę telewizyjną, czytelnię i pokoje 2 i 3 osobowe oraz 115 miejsc noclegowych.
W Bukowcu po byłej szkole podstawowej utworzono schronisko turystyczne dla dzieci i młodzieży „Skalnik” – PTSM. Nowy rok szkolny rozpoczęło 492 uczniów i 31 nauczycieli oraz nowa dyrekcja szkoły. Podobnie jak w roku ubiegłym młodzież miała 4 dni wolne od nauki na prace społecznie – użyteczne w klasie, szkole, obejściu czy w środowisku. Ponieważ w budynku szkolnym w
Łomnicy nastąpiło zawalenie stropów, szkołę tj. dzieci i nauczycieli przeniesiono do Mysłakowic na kilka miesięcy. Wszyscy dowożeni byli do Mysłakowic i uczyli się na drugiej zmianie. W tym roku szczególnie zwracano uwagę na wytyczne IX Plenum KC PZPR. Rola człowieka w budowie nowoczesnego społeczeństwa, kształtowanie postawy ideowo – politycznej.

1978 Mirosław Hermaszewski odbył lot w Kosmos na pokładzie statku Sojuz 30. Dnia 16 października kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imię Jana Pawła II. W grudniu wielka fala mrozów sparaliżowała cały kraj. W wyborach do Gminnej RN wzięło udział 99 % ludności na 7.580 uprawnionych do głosowania !!! Dnia 13 maja społeczeństwo gminy, zakłady pracy oraz organizacje społeczne i polityczne, wręczyły sztandar dla ZBoWiDu. Dnia 21 maja przez naszą wioskę przejeżdżał Wyścig Pokoju. Z tej ważnej okazji na trasie wyścigu wymalowano wiele budynków ale tylko od strony frontu. Dzieci zamiast uczyć się w szkole kibicowały kolarzom na trasie przejazdu.
W konkursie Gmina Mistrzem Gospodarności – Mysłakowice otrzymały nagrodę w kwocie 1.000.000 zł, nagroda została wręczona w Warszawie dnia 12 lipca. Dnia 2 czerwca w myśl wytycznych Rady Państwa, powołano Gminny Komitet Kontroli społecznej. Na koniec sierpnia organizacja partyjna w DZPL Orzeł liczyła 450 towarzyszy i kandydatów. Dnia 1 listopada nowym naczelnikiem gminy została mianowana Wanda Kasprowicz.
W tym roku naukę szkolna rozpoczęło 498 uczniów i 32 nauczycieli. W działalności dydaktyczno – wychowawczej szczególnie zwracano uwagę na różne formy samodzielności i samorządności, zwłaszcza w działalności organizacji społecznych. Pracownię nauczania początkowego wyposażono w odpowiednie pomoce naukowe na kwotę 80.000 zł, były to regały, stoliki, krzesła oraz klocki logicznego myślenia, układanki, mozaiki i plansze. Szkoła w dalszym ciągu prowadzi klasy „pz”, do której uczęszczają uczniowie z 4 roczników z 6 miejscowości gminy. Mimo że chęci do nauki żadne, to jednak są bardzo chętni do wszelkich prac społecznych tak dla szkoły jak i środowiska.

1979 Pracownica DZPL Orzeł tow. Barbara Matuszczak, uczestniczyła w obradach VIII Zjazdu PZPR w Warszawie. Z okazji Dnia Włókniarza I sekretarz PZPR z Jeleniej Góry Stanisław Ciosek wręczył odznaczenia wyróżniającym się pracownikom. Uczniowie ze szkoły zebrali 1,7 tony makulatury i za uzyskane kupony i pieniądze kupiono papier toaletowy. W marcu 100 uczniów wzięło udział w Biegu Piastów w Jakuszycach. W tym roku nowy program wdrażano w kolejnych klasach. Pierwszy raz w dziejach oświaty pojawiły się wolne soboty, po jednej w wybranych miesiącach. W dalszym ciągu 13 nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach. W całej szkole wprowadzono II śniadanie tj. szklanka ciepłego mleka + bułka. Opłata ucznia za cały miesiąc wynosiła 100 zł. W gminie i na rynku wystąpiły braki papieru toaletowego. W szkole zabrano papier z toalet i umieszczono w klasach, gdzie każdy obserwuje ile kolega zabiera papieru. Taka sytuacja trwała przez kilka lat.
Nowy rok szkolny rozpoczęło 481 uczniów i 31 nauczycieli wraz z nowa dyrekcją szkoły. Głównym celem w nowym roku to dalsze wdrażanie reformy oświaty oraz podniesienie jakości i efektywności pracy. Dalsza poprawa bazy dydaktycznej szkoły zwłaszcza w klasach nauczania początkowego. Dnia 1
listopada w Zbiorczej Szkole gminnej powstała komórka POP gdyż zrzeszonych w partii było już 10 towarzyszy.
W ciągu roku szkolnego uczniowie wykonali wiele prac społecznych na rzecz środowiska jak: wykopki w gospodarstwie uspołecznionym, pomoc starszym gospodarzom w zbiórce płodów rolnych, pomoc osobom starszym i chorym w sprzątaniu i robieniu zakupów. Drużyny zuchów i harcerzy zorganizowały kilka biwaków w schroniskach w Bukowcu i Strużnicy.

1980 Dnia 1 lipca ogłoszono podwyżkę cen mięsa i wędlin oraz wprowadzono tzw. ceny komercyjne w stołówkach i bufetach zakładowych, co spowodowało falę strajków w różnych zakładach w całej Polsce, które trwały prawie przez cały miesiąc. W sierpniu na nowo wybuchły strajki w dużych zakładach w Gdańsku, Łodzi i Warszawie. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy.
Dnia 17 sierpnia MKS w Gdańsku ogłosił 21 postulatów, w których żądano: wolnych i niezależnych związków zawodowych, prawa do strajku, podwyżki płac i wprowadzenia kartek na mięso. Strajk podjęły również inne wielkie zakłady w całej Polsce. Dnia 31 sierpnia w Gdańsku podpisano porozumienie między MKS a stroną rządową. Podobne porozumienia podpisano w Szczecinie i Jastrzębiu. W sumie w sierpniu strajkowało 1,2 miliona zatrudnionych w 2 tysiącach zakładów pracy. Dnia 6 września funkcję I sekretarza KC PZPR objął Stanisław Kania.
Dnia 21 września pierwszy raz od 40 lat Polskie Radio transmitowało Mszę Świętą na cały kraj. Pod koniec listopada Stanisław Kania na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR polecił przygotować dekret o wprowadzeniu stanu wojennego. 3 grudnia prezydent USA w rozmowie telefonicznej z Leonidem Breżniewem, ostrzegł przed wkroczeniem wojsk ZSRR do Polski. W dniach 13 – 15 grudnia zgrupowane wojska radzieckie na granicy z Polską zostały wycofane.

Również i w Mysłakowicach w DZPL Orzeł odbył się 3 dniowy strajk okupacyjny. Pamiętamy jak dla żon i mam nosiliśmy posiłki i podawaliśmy przez bramę zakładową. Postulaty były podobne jak w całym kraju + postulaty rejonowe jak np. ukończenie budowy szpitala w Jeleniej Górze.
Nowy rok szkolny rozpoczęło 502 uczniów i 31 nauczycieli. Dzieci z klas nauczania początkowego ze zbiorki makulatury uzyskały 1.200 zł i całą sumę przekazały na budowę statku Dar Młodzieży. Uczniowie klas starszych uzyskały kwotę 1.900 zł która przekazano na budowę Centrum Zdrowia Dziecka. Ze stołówki szkolnej korzystało 120 dzieci, w tym 40 obiadów darmowych. Na łamach prasy pojawiły się artykuły Czy w tak trudnych warunkach kraju, stać nas na prowadzenie reformy szkoły 10 letniej.

1981 Dnia 27 marca W. Jaruzelski i S. Kania zaakceptowali założenia wprowadzenia stanu wojennego, a dwa dni później przyjęto harmonogram internowania „osób niepożądanych”. 13 maja papież Jan Paweł II został ciężko ranny podczas zamachu na placu św. Piotra w Rzymie. Pod koniec maja zmarł prymas Polski Stefan Wyszyński, a w lipcu prymasem został Józef Glemp. Na początku sierpnia nastąpiła 50 godzinna blokada ronda przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie jako protest przeciwko złemu zaopatrzeniu. Dnia 7 października na zjeździe Solidarności, Lech Wałęsa został wybrany przewodniczącym Solidarności. Z końcem listopada zaprzestano przesyłać gaz i ropę z ZSRR do Polski. 11 i 12 grudnia w Gdańsku obradowała Komisja Krajowa Solidarności.
Dnia 13 grudnia wprowadzono stan wojenny na terenie całego kraju. Internowano lub aresztowano ponad 10.000 osób. 15.XII przeprowadzono pacyfikacje strajkujących górników w kopalni „Manifest Lipcowy”, postrzelonych zostało 4 robotników. Dnia 16.XII oddziały ZOMO podczas szturmu w kopalni „Wujek” zastrzeliły 9 górników. Z końcem grudnia prezydent USA wprowadził sankcje gospodarcze wobec Polski i ZSRR, w kilka dni później pozostałe kraje NATO.
Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego WRON. Wprowadzenie stanu wojennego było uzasadniane załamaniem gospodarczym kraju, groźbą anarchii, wojny domowej i przejęcia władzy przez Solidarność. Generał Jaruzelski pod koniec lat 80 tych, zaczął wskazywać na istniejącą wówczas groźbę interwencji wojsk Układu Warszawskiego oraz na naciski ze strony ZSRR. W rzeczywistości działania podjęte przez WRON, miały na celu obronę istniejącego systemu przez rozbicie i zlikwidowanie Solidarności. Ograniczono podstawowe prawa obywatelskie, internowano i aresztowano przeciwników, wprowadzono godzinę policyjną, rozwiązano wszystkie związki zawodowe, zmilitaryzowano podstawowe działy gospodarki, ograniczono swobodę podróżowania. Korespondencja była cenzurowana, rozmowy telefoniczne podsłuchiwane.
Naczelnikiem Gminy został mianowany Bogdan Kurylczyk. Z parafii odszedł na emeryturę proboszcz ks. Władysław Lupa, a na jego miejsce ks. bp. Przysłał proboszcza ze starej Kamienicy ks. Tadeusza Grabiaka, który pracował tu przez 25 lat. W budynku Urzędu Gminy dyżury pełnili Komisarze Wojskowi – 24 godziny na dobę, przez kilka miesięcy. Na osiedlu Włókniarzy oddano do zasiedlenia kolejne dwa bloki nr 6 i 8 dla 100 rodzin. Zakład Polam buduje pierwszy dom dla pracowników fabryki. W gminie było rozdzielnictwo wielu
towarów przemysłowych dla rolników. W życiu codziennym odczuliśmy zmiany ponieważ wprowadzono kartki żywnościowe na wiele artykułów spożywczych.
W nowym roku naukę rozpoczęło 546 uczniów i 34 nauczycieli. Ze stołówki szkolnej korzystało ponad 100 uczniów w tym 11 bezpłatnych. Stołówka borykała się z dużym problemem jakim było zaopatrzenie w żywność. Dyrekcja zorganizowała dla pracowników szkoły mleko, śmietanę, ser, watę, papier toaletowy. Z nowym rokiem wprowadzono wolne soboty w szkole.

1982 Dnia 1 stycznia zdewaluowano złotówkę 1$ = 80 zł. W lutym ogłoszono podwyżkę cen żywności o 24 % i energii o 171 %. Dnia 3 maja oddziały ZOMO rozbiły wielotysięczne demonstracje w wielu miastach Polski. Z końcem sierpnia w Lublinie zastrzelono 3 demonstrantów a 11 zostało rannych. Dnia 12 listopada Lech Wałęsa został zwolniony z internowania. Ostatniego grudnia ogłoszono zawieszenie stanu wojennego.
Mieszkańcy Mysłakowic mieli ogromne kłopoty z codziennymi zakupami, bo najczęściej półki sklepowe były puste. Był to okres rozdzielnictwa towarów. Malutka kartka stanowiła podstawę do stania w kolejce po towar który w danym czasie akurat został do sklepu przywieziony. W szkole Spółdzielnia Uczniowska oprócz artykułów piśmiennych prowadziła: pieczywo, herbatę, mleko, ser, słodycze. Szkolny chór młodzieżowy zdobył Złotą Lirę i 5.000 zł nagrody. Stołówka wydaje dziennie 170 obiadów w tym 65 bezpłatnych. Przez cały rok
uczniowie mogą spożywać II śniadanie - szklanka herbaty + bułka. W tym roku wprowadzono również talony na zeszyty i podręczniki. Nowy rok szkolny rozpoczęło 631 uczniów i 39 nauczycieli.
Fabryka porcelany oddała do zamieszkania I blok dla swoich pracowników. W sierpniu naszą gminę nawiedziła kolejna powódź. PGR rozpoczął budowę bloków dla swoich pracowników. Utworzono i wyposażono Zakład Usług Komunalnych.

1983 Dnia 22 lipca ogłoszono zniesienie stanu wojennego i amnestię dla więźniów politycznych. 5 października Lechowi Wałęsie przyznano Pokojową Nagrodę Nobla, którą w grudniu w Oslo odebrała jego żona Danuta.
W szkole obniżono nauczycielom ilość godzin pracy w tygodniu. Młodzieżowa organizacja harcerska zaczęła podupadać ze względu na brak zainteresowania. Biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą w kraju, dyrekcja szkoły organizowała różne wyjazdy pracowników np. na jagody w zielonogórskie, owoce w okolicę Jawora, grzyby w okolice Bolesławca. W ten sposób pracownicy mogli sobie zrobić pewne zapasy na zbliżającą się zimę. Po zniesieniu stanu wojennego nauczyciele gremialnie wypisywali się z ZNP. Ponieważ wiele nauczycielek w szkole ma małe dzieci dlatego absencja sięgała zenitu. Dyrekcja miała wielki kłopot w zorganizowaniu zastępstw. Niektórzy nauczyciele pracują na dwa etaty aby załatać wolne lekcje za nieobecne kol. Nowy rok szkolny rozpoczęło 636 uczniów i 37 nauczycieli.
Ksiądz proboszcz Władysław Lupa zmarł we Wrocławiu w Domu Księży Emerytów. Pogrzeb odbył się w parafii Mysłakowice. Ponieważ papież odwiedził II raz ojczyznę, z Mysłakowic wyjechała pielgrzymka autokarowa do Wrocławia na spotkanie z nim na Hipodromie.

1984 Zdewaluowano złotówkę wobec innych walut RWPG o 28 % i wobec dolara 1 $ = 106 zł. Dnia 21 lipca ogłoszono amnestię, która objęła około 600 więźniów politycznych i 35.000 więźniów kryminalnych. Dnia 19 października porwano ks. Jerzego Popiełuszko, a 30 zamordowano. W pogrzebie ks. Jerzego dnia 3 listopada wzięło udział 250.000 ludzi. Dnia 24 listopada pod auspicjami PZPR-u , powstało Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych OPZZ.
Nowym naczelnikiem Gminy Mysłakowice został mianowany tow. Stanisław Stefański, który funkcję tą sprawował ponad 4 lata. Rozpoczęto remont kapitalny dużego budynku szkolnego. Przejęto cmentarz parafialny w Łomnicy jako komunalny. Dalej trwała budowa szkoły w Łomnicy. PGR w Mysłakowicach rozpoczyna budowę bloków mieszkalnych dla swoich pracowników. Wykupiono i przekwalifikowano prywatne grunty rolne pod nowe Osiedle Tęcza. Wielki sportowiec Włodzimierz Smolarek spotkał się z młodzieżą naszej szkoły. Stołówka szkolna wydawała dziennie 200 obiadów w tym 54 darmowych. W zimie dla uczniów klas nauczania początkowego stołówka wydawała szklankę ciepłego mleka.
Nowy rok szkolny rozpoczęło 602 uczniów i 36 nauczycieli. W gminie w miejsce Gminnego Dyrektora Szkół pojawił się Inspektor Oświaty jako jeden z pracowników Urzędu Gminy. Inspektor został zwierzchnikiem i kontrolerem wszystkich pracowników oświaty. W szkole minister wprowadził 5 dniowy tydzień pracy. Ze szkoły do domu dziecka skierowano 8 dzieci a do szkoły
specjalnej 5 uczniów. Dla bardzo biednych dzieci udzielono zapomogi na łączną kwotę 117.000 zł.

1985 Dnia 4 marca w kraju ogłoszono kolejny wzrost cen artykułów spożywczych: mąka o 40, chleb o 30, mleko i jego przetwory o 45 %. Zniesiono natomiast kartki na mąkę i kaszę. Sekretarzem Generalnym w ZSRR został mianowany Michaił Gorbaczow. Nowy sekretarz partii dopuszczał możliwość wprowadzenia reform w krajach satelickich ZSRR, czyli również i w Polsce. Powoli zaczęła dochodzić do nas odwilż polityczna. Oficjalna wartość 1$ = 140 zł, a na czarnym rynku 1 $= 700 zł. Dnia 1 lipca weszła w życie zapowiadana podwyżka cen mięsa o 10 %, a 1 listopada zniesiono kartki na cukier, którego cena wzrosła o 20 %. W Waszyngtonie powołano fundację która miała zbierać pieniądze na dalszą działalność Solidarności. Dnia 14 czerwca we Wrocławiu otwarto wreszcie Panoramę Racławicką.
W parafii Mysłakowice ks. Tadeusz zdecydował się na kapitalny remont kościoła, który rozpoczęto od wieży. Na wieży wymieniono nowe pokrycie na miedziane oraz założono odgromniki i odprowadzenia wody deszczowej. W następnej kolejności przystąpiono do zbijania tynków na całym kościele i pokrycia nowym szlachetnym. We wnętrzu odnowienie polegało na malowaniu i oczyszczeniu ołtarzy i figur. Przez cały czas mieszkańcy w czynie społecznym pomagali w prostych pracach remontowych.
W kwietniu Minister Oświaty wysłał do szkół pismo do nauczycieli i wychowawców na temat funkcji ideo – wychowawczej szkoły, ideowo – politycznej, roli nauczyciela jako pracownika i funkcjonariusza państwowego. W nowym roku szkoła będzie jeszcze pracować jedną sobotę w miesiącu. Nowy rok szkolny rozpoczęło 651 uczniów i 40 nauczycieli.

1986 Dnia 6 marca ogłoszono kolejną podwyżkę cen podstawowych produktów spożywczych, a od 5 kwietnia wzrosły ceny za gaz, elektryczność i centralne ogrzewanie o 30 %, zaś 10 dni później o 100 % wzrosły ceny biletów tramwajowych i autobusowych. Dnia 28 kwietnia polskie media z 2 dniowym opóźnieniem doniosły o katastrofie w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Dnia 17 lipca Sejm uchwalił amnestię która miała objąć wszystkich więźniów politycznych. Z końcem sierpnia zdrożały opłaty telefoniczne o 35 %. Założenie nowego telefonu miało kosztować 36.000 zł, czyli dwumiesięczna pensję. Zdewaluowano wartość złotówki wobec dolara o 17 %. Dnia 24 grudnia pierwszy raz pasterka z Rzymu, celebrowana przez papieża Polaka była transmitowana przez polską telewizję, radość była wielka.
Jesienią na terenie parku obok drogi do szkoły pod zabytkowym dębem, odsłonięto kamienny obelisk ku czci Mieczysława Orłowicza z tablicą mosiężną, która znikła po kilkunastu latach podczas prac przy zakładaniu instalacji telefonicznych. Pomnik postawiono przy czerwonym szlaku turystycznym z Paczkowa do Świeradowa Zdroju. Na całym szlaku o długości 350 km, który można przejść w ciągu 87 godzin marszu, ustawiono 3 pomniki: w Świeradowie, Mysłakowicach i Paczkowie
W szkolnym pałacu trwa nadal kapitalny remont dachu i wnętrza. Wymienione zostaną wszystkie instalacje i doprowadzona będzie woda do każdej sali lekcyjnej. W marcu odbyła się lustracja - przegląd kadry pedagogicznej pod względem ideologicznym. Rozmowy kwalifikacyjne z nauczycielami prowadzili: dyrektor szkoły, przedstawiciel PZPR, przedstawiciel związków branżowych ZNP. W naszej szkole wszyscy przeszli pozytywną lustrację i nikogo nie zwolniono.
Dla uczczenia 40 lecia szkoły powołano Komitet Organizacyjny Budowy Sali Gimnastycznej w obejściu szkoły. Zadaniem Komitetu będzie zbieranie funduszy na ten szczytny cel. Niestety, ten pomysł nigdy nie doczekał się realizacji, z braku finansów i konfliktu budowy takiego obiektu obok zabytkowego pałacu. Ze szklanki mleka korzystało 300 dzieci. 8 biednych dzieci otrzymało zapomogi a 7 osób stypendia. Nowy rok szkolny rozpoczęło 591 uczniów i 38 nauczycieli.
PKP wstrzymało kursowanie pociągów na trasie Jelenia Góra Kowary i Kowary Górne oraz do Kamiennej Góry. W ten historyczny sposób po 100 latach kolej znowu przestała kursować. Torowiskiem i całym wyposażeniem zajęli się miejscowi szabrownicy. Dzisiaj tj. po 20 latach od tej decyzji tory są tylko na niektórych odcinkach. Dworce kolejowe zamieniono na składowiska, sklepy a w najlepszych przypadkach na mieszkania. Tak świetnie utwardzona droga mogła by zamienić się na ścieżkę rowerową, ale kto do takiej decyzji zmusi PKP ???

1987 W czerwcu papież odbył III pielgrzymkę do swojej ojczyzny. Dnia 14 września nastąpiła kolejna dewaluacja złotówki względem dolara. Oficjalny kurs dolara wynosił 1 $ = 287 zł. Dnia 27 października EWG przeznaczyła 2,3 miliona dolarów na pomoc gospodarczą dla Polski. Dnia 29 listopada odbyło się referendum gospodarcze, frekwencja wyniosła 68 %. Tylko 44 % głosujących wypowiedziało się za reformami gospodarczymi i 46 % za zmianami politycznymi w państwie.
Latem naszą gminę nawiedziła kolejna powódź, straty były znaczne. W szkole podczas zbiórki makulatury zebrano 773 kg papieru na kwotę 4.636 zł.
Całą kwotę przeznaczono na środki higieniczne dla dzieci. W związku z remontem wewnątrz budynku szkolnego, dyrekcja szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim podjęła decyzję aby nauka odbywała się 6 dni w tygodniu. Zajęcia szkolne trwać będą krócej a dzieci wcześniej opuszczą budynek w którym jest bardzo głośno i brudno. Rada Pedagogiczna Szkoły nie przyjęła propozycji Inspektora Oświaty, aby na czas remontu młodzież wyprowadzić ze szkoły do innego budynku. Wszyscy wypowiedzieli się za tym że obecność dzieci w szkole dopinguje robotników do szybkiej i dokładniejszej pracy. Jak się później okazało wszystkim to wyszło na dobre.
Naukę szkolną w nowym roku rozpoczęło 587 uczniów i 35 nauczycieli. Ks. proboszcz Tadeusz Grabiak został mianowany dziekanem dekanatu Mysłakowice, do którego należały i dalej należą parafie: Łomnica, Karpniki, Kowary, Ścięgny, Karpacz, Staniszów, Miłków, Sosnówka i Podgórzyn oraz Mysłakowice.

1988 Dnia 31 stycznia w Warszawie i Gdańsku odbyły się wielkie demonstracje przeciwko podwyżce cen, która wchodziła w życie 1 lutego. Pod koniec marca
zlikwidowano kartki na czekoladę. Dnia 1 Maja milicja używała armatek wodnych do rozpędzania demonstracji ludności w dużych miastach Polski. Dnia 11 maja Sejm przyjął ustawę , dającą władzom specjalne upoważnienia do ograniczania działalności związków zawodowych i prawa do strajku. W maju odbyły się wybory do rad narodowych, frekwencja wyniosła tylko 56 %. Dnia 14 lipca Wojciech Jaruzelski w rozmowie z Michaiłem Gorbaczowem otrzymał wytyczne że Polska musi sobie sama radzić ze swoimi reformami i nie może liczyć na pomoc ze strony ZSRR. Dnia 17 sierpnia wybuchły strajki w kopalniach, hutach i stoczniach. W wyniku rozszerzającej się fali strajków, dnia 31 sierpnia odbyło się spotkanie Lecha Wałęsy z Czesławem Kiszczakiem, gdzie padła propozycja rozmów rządu z opozycją przy „Okrągłym stole”. Ale od propozycji do rozmów była jeszcze daleka droga. Pod koniec grudnia Sejm przyjął ustawę, zrównującą w prawach przedsiębiorstwa prywatne z państwowymi.
W lutym szkoła w dużym budynku powróciła do 5 dniowego tygodnia pracy, ponieważ zakończono pracę na II piętrze budynku. W odnowionych salach lekcyjnych z bieżącą wodą – wreszcie po tylu latach, powstały pracownie przedmiotowe jak: języka polskiego, matematyki, historii, chemii, muzyki oraz gabinet lekarski i dla higienistki. Remont rozpoczął się na I piętrze. Dzięki życzliwości i wyrozumiałości wszystkich pracowników szkoły, praca z dziećmi w trudnych warunkach przebiegała spokojnie. Okazało się że gdy jest trudno, potrafimy się zmobilizować, zjednoczyć się i nie żałować sił.
Ze szklanki mleka w szkole korzystało 60 % uczniów. Ministerstwo Oświaty zdecydowało że uczniowie będą otrzymywać darmowe podręczniki, a rodzice dzieci które zniszczą książki zapłacą karę. U nas karę zapłaciło 47 uczniów na kwotę 4.000.000 zł.
W tych trudnych warunkach szkole pomagały zakłady pracy tj. Orzeł i Polam oraz Monar i sami rodzice. Darowano szkole różne pomoce, przewozy autokarowe oraz bezpłatną pracę przy porządkowaniu sal po remoncie. Palacze CO wreszcie mieli okazje do dokładnego opróżnienia pomieszczeń piwnicznych z nagromadzonej szlaki. Na I piętrze zlikwidowano dawne pomieszczenie po księgowości , po pokoju nauczycielskim i utworzono tak bardzo potrzebne
kolejne izby lekcyjne. Z powodu braku środków finansowych, przerwano remont kapitalny w budynku aż do chwili ich uzyskania.
W ciągu roku przyznano 32 zapomogi finansowe dla bardzo biednych dzieci, oraz ufundowano 12 bezpłatnych obiadów. W nowym roku szkolnym naukę rozpoczęło 578 uczniów i 39 nauczycieli.
W Mysłakowicach odbyły się Wojewódzkie Dożynki na nowo otwartym stadionie który kończono w przyśpieszonym tempie koło Orła. W uroczystości brały udział władze partyjne, administracyjne z województwa oraz przedstawiciele zakładów pracy.

1989 1 stycznia po 8 latach zniesione zostały kartki na benzynę i węgiel, choć kartki na mięso zostały utrzymane. Dnia 6 lutego rozpoczęły się obrady „Okrągłego Stołu”, a zakończyły dnia 5 kwietnia. W marcu za 1$ płacono 3.000 zł. Dnia 17 kwietnia NSZZ Solidarność została ponownie zarejestrowana w sądzie. 4 czerwca odbyła się pierwsza runda wyborów. Frekwencja wyniosła 63 % w II turze jedynie 25 %. W obu turach kandydaci Solidarności zdobyli 99 na 100 miejsc w Senacie i 160 na 161 w Sejmie, zgodnie z uzgodnieniem. Premierem został T. Mazowiecki.
Dnia 19 lipca Zgromadzenie Narodowe przewagą jednego głosu wybrało na prezydenta RP generała Wojciecha Jaruzelskiego.
Przy szkole w Łomnicy utworzono miasteczko ruchu drogowego. Na stadionie sportowym prowadzono dalsze prace które przerwano wcześniej. Podczas zbiórki makulatury w szkole zebrano 315 kg papieru i 200 butelek szklanych. Po remoncie od nowego roku ruszyła stołówka szkolna wydając 120 obiadów w tym 12 darmowych. Ze szklanki mleka korzystało łącznie 300 dzieci. Stołówka cały czas napotykała na ogromne trudności w zaopatrzeniu w środki spożywcze, na rynku występują ciągle olbrzymie braki.
W tym roku pierwszy raz zrezygnowano z pochodu w dniu Święta Pracy, na rzecz akademii. W szkole dalej trwa remont, warunki są ciężkie, roboty się przeciągają, wszyscy są już bardzo zmęczeni, wszędzie brud, hałas i pył. W tym roku młodzież wykonała bardzo dużo prac porządkowych, tak wewnątrz budynku w przekazywanych klasach po remoncie oraz wokół szkoły. Pomagano również w PGR i u gospodarzy na wsi.
W ciągu roku szkolnego Inspektor Oświaty pozbawił telefonu małą szkołę dla uczniów nauczania początkowego, który funkcjonował tam przez wiele lat. Wytłumaczenie było bardzo proste, budynek oddalony jest od dużej szkoły tylko o 300 m!!! więc jeden telefon wystarczy. Po kilku miesiącach władze gminy mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci a nie oszczędności za wszelką cenę, przywróciło telefon. W nowym roku uczęszczało 590 uczniów i pracowało 39 nauczycieli.
Ostatnim naczelnikiem gminy była Henryka Brodowska. Funkcję piastowała tylko 1 rok ponieważ zmienił się ustrój państwa.

1990 Dnia 17 marca na Przełęczy Okraj w Karkonoszach, doszło do spotkania prezydenta Czechosłowacji Waclawa Hawla z przewodniczącym Solidarności Lechem Wałęsą. W maju odbyły się pierwsze po wojnie wolne wybory do władz samorządowych. Na radnych wytypowano 62 kandydatów, głosowało 45 % mieszkańców. Wybrano 22 radnych z tym 2 kobiety. W Urzędzie Gminy pracowało wtedy 25 osób z przeciętnym wynagrodzeniem 1.323.000 zł. Rada Gminy swoją działalnością obejmowała również 11 wiosek jak poprzednia Rada
Narodowa. Przewodniczącym Rady został wybrany Eugeniusz Kleśta a wójtem Elżbieta Zakrzewska. Oboje państwo urząd ten piastowali przez 2 kadencje czyli 8 lat. Kadencja rady wynosi 4 lata, a dieta radnego wynosiła wtedy 10 zł. Skarbnikiem wybrano Jadwigę Wawrzeńczak. Rada zbierała się raz w miesiącu. Rada pracowała w oparciu o swoje komisje, które również zbierały się raz w miesiącu. Po zmianie ustroju w Polsce pojawiło się bezrobocie które trwa do dzisiaj. Wprowadzono swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Nastąpił wybuch handlu ulicznego, powstały wielkie i małe targowiska.
Zakład Polam oddał do użytku drugi blok dla swoich pracowników. Łącznie w obu blokach zamieszkało 44 rodziny. Nowa Rada Gminy latem przejęła od państwa szkoły podstawowe, przedszkola, biblioteki i kluby. Pierwsze wolne dożynki gminne odbyły się na stadionie, na którym trzeba było jeszcze wykonać sporo prac porządkowych.
Stołówka szkolna serwuje 140 obiadów w tym 13 darmowych oraz 300 porcji szklanki mleka. W styczniu nastąpił wielki skok cen żywności, dlatego cena obiadu wzrosła o 80 %. Zapomogi przyznano dla 6 dzieci bardzo biednych na
kwotę 250.000 zł i 2 stypendia na sumę 50.000 zł. Kolejna zbiórka makulatury przyniosła 75.000 zł dochodu, całość przeznaczono na papier toaletowy. Dalszy remont szkoły wlecze się ślamazarnie, stwierdzono opieszałość nadzoru Gminnego Zespołu i Inspektora Oświaty. Kolejne zapomogi przyznano dla 12 biednych uczniów na kwotę 700.000 zł.
Pierwszy raz na kolegium Inspektora Oświaty , dokonano podziału finansów według klucza. Na 1 ucznia przypadało 20.000 zł. Nasza szkoła otrzymała 11.000.000 zł oraz 500.000 zł na oddziały przedszkolne. W związku z tym w szkole powołano Komisję Budżetową do podziału otrzymanych środków. Inspektor Oświaty podjął decyzję o zaprzestaniu zaopatrywania pracowników w mydło, ręczniki i herbatę. W czerwcu Inspektor Oświaty pierwszy raz w dziejach szkoły po wojnie, ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Mysłakowicach. W wyniku rozmów i negocjacji, stanowisko to otrzymał nauczyciel fizyki Emil Pyzik, który dobrał sobie zastępcę kol. Adama Srokę. Obaj panowie funkcję tą piastowali przez 4 lata.
Po 4 latach dyrektor zrezygnował z funkcji na rzecz pracy z młodzieżą jako zwykły nauczyciel. Wreszcie po 4 latach wleczenia się remontu zakończono pracę w dużym budynku. Wymieniono wszystkie instalacje, poprawiono tynki i pomalowano oraz założono nowe wykładziny. Sale są widne i czyste, łazienki są schludne i praktyczne.... Część trzecia 

15-03-2023 admin

Dodaj komentarz

Śledź nas

Ostatnie komentarze

Newletter

O nas

Myslakowice.com to niezależny, prywatny portal internetowy poświęcony tematyce Mysłakowic i Dolnego Śląska. Na stronach naszego portalu można zaleźć również informacje o zasięgu krajowym i światowym. 

Wszystkie materiały, fotografie, grafiki chronione są na mocy prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane komercyjnie. Przy cytowaniu na innych strona www należy dodać aktywny odnośnik do strony myslakowice.com.