1 października 2023 r.
Bukowiec - duża wieś w południowo-zachodniej części Rudaw Janowickich

Bukowiec to duża wieś w południowo-zachodniej części Rudaw Janowickich. Zabudowania wsi ciągną się na długości około 2,5 km, na wysokości około 400-490 m n.p.m. Przez Bukowiec przechodzi lokalna szosa z Kostrzycy do Karpnik, do której dochodzi wiejska droga z Kowar przez Jeżyny i z Górnego Bukowca.

W dolnej części wsi znajdują się pozostałości dawnego założenia architektoniczno-krajobrazowego związanego z rezydencją pałacową. W rozległym parku w stylu angielskim o powierzchni 23 ha zachował się pałac i cały zespół budowli ogrodowych oraz liczne skałki granitowe. W najniższej części parku jest jeszcze 11 stawów, które zasilane są małymi strumykami spływającymi z góry i lasu. W okolicy rośnie wiele sędziwych, starych drzew pochodzących z czasów dawnej przeszłości. Dużo z nich to już pomniki przyrody mające zapewne ponad 200 lat i kilka metrów obwodu. Wśród nich wymienić należy: dąb szypułkowy, jesion wyniosły, buk, topola biała, sosna wejmutka, zwyczajna, grab zwyczajny, jawor i wiele roślin zielonych.

Okolice Bukowca należą do najlepiej zachowanych w Sudetach przykładów kształtowania krajobrazu. Słyną też z walorów widokowych, szczególnie z panoramy Karkonoszy. Wieś leży na obszarze RPK (Rudawskiego Parku Krajobrazowego). Bukowiec jest wsią rolniczą, o słabo rozwiniętej funkcji letniskowej. Kilka lat temu narodził się pomysł gospodarstw agroturystycznych, być może fakt ten wpłynie na rozwój wsi w przyszłości.

W 1979 r. we wsi było 44 gospodarstwa chłopskie oraz WOPR (Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego), który również był użytkownikiem pałacu. W 10 lat później gospodarstw było więcej bo 56, a wyłącznie z pracy w rolnictwie utrzymywała się połowa ludności. We wsi działał ośrodek doradztwa rolniczego. Dzisiaj w Bukowcu jest kilka sklepów, ośrodek zdrowia, agencja pocztowa, przedszkole, kościół, plebania, kaplica cmentarna (stary kościół), cmentarz i bar oraz schronisko turystyczne PTTK Skalnik, które mieści się w dawnej szkole podstawowej którą zlikwidowano w 1974 roku.

Bukowiec należy do starszych wsi w gminie Mysłakowice. Pierwsza wzmianka pochodzi z około 1305 r. gdzie wymieniona jest wśród wsi, które płaciły podatek biskupowi wrocławskiemu. Była to wieś rycerska, zapewne duża, skoro posiadała kościół. Należała do znanego śląskiego rodu von Zedlitzów. Około 1420 r. Hans von Zedlitz założył przy wsi stawy rybne. Wiadomo, że w II połowie XVI wieku von Zedlitzowie wznieśli w Bukowcu renesansowy dwór obronny otoczony fosą. W roku 1579 właścicielem Bukowca był Georg von Reibnitz, urządził on w zamku salę modlitwy dla gminy protestanckiej.

Niewiele wiadomo o losach wsi w okresie wojny 30-letniej, ale 23 listopada 1622 roku ludność przeżyła chwile trwogi podczas przemarszu przez Bukowiec, liczącego około 6 000 ludzi, oddziału Lisowczyków, którzy po złupieniu Kowar szli tędy na Jelenią Górę. W 1659 r. Bukowiec przeszedł w ręce baronów von Reibnitz jako wiano Barbary, córki ostatniego z tej linii von Zedlitzów. Jak wynika z wizytacji biskupich przeprowadzonych po połowie XVII wieku na obszarze archidiecezji wrocławskiej, syn Jerzego von Reibnitza, Jan jako gorliwy protestant, popadł w 1668 r. w ostry konflikt z władzami kościoła katolickiego, w związku ze swymi uprawnieniami patronackimi w stosunku do kościoła w Bukowcu.

Po wojnie 30-letniej Bukowiec stał się ośrodkiem tkactwa chałupniczego. Warunki życia ludności musiały być jednak ciężkie, ponieważ w II połowie XVII wieku odnotowano nasilenie zbiegostwa ze wsi. W latach 1748/49 baron von Reibnitz ufundował w Bukowcu drewniany dom modlitwy, który w 1782 r. zastąpiono murowanym kościołem ewangelickim z pastorówką. Dziedziczony kolejno przez dwie rodziny na przestrzeni około 350 lat majątek w Bukowcu przeszedł w ręce nowego właściciela. W 1759 r. wieś posiadał von Kotwitz, a w następnych latach właścicielem był baron von Richthofen, który przekazał go swemu bratu Gotlobowi von Richthofen. Ten ostatni 16 lipca 1762 r. sprzedał posiadłość Barbarze

 

Helenie z domu von Lestwitz. Była ona wdową po zmarłym w 1761 r. staroście złotoryjsko-chojnowskiego okręgu Jerzym Henryku von Festenberg-Packisch. W roku 1767 wyszła ona ponownie za mąż za Zygmunta von Lucka. W 1765r. Bukowiec należał do Fryderyka von Packischa. Mieszkało tu wtedy 16 kmieci, 110 zagrodników i 47 chałupników, wśród nich było 38 rzemieślników, przeważnie tkaczy, a wartość dóbr szacowano 31.974 talary. W 1770r. Bukowiec był własnością von Lucka, a po 3 latach wdowa po nim Barbara von Luck z domu von Lesswiz.

Około 1774r. Bukowiec nabył Ferdynand von Seher-Thoss, który zmarł 8 czerwca 1778r. przekazując posiadłość swojej siostrze i spadkobierczyni Marii von Ptittwitz. W jej imieniu dobrami zarządzał Jerzy von Dresky. Częste zmiany właścicieli w III ćwierci XVIII wieku zahamowały rozwój wsi i wpłynęły negatywnie na stan znajdujących się tu budynków użyteczności publicznej, jak i na majątek ziemski.

Przełomową datą w dziejach posiadłości był rok 1785, w którym 8 czerwca dobra w Bukowcu przeszły na własność Fryderyka Wilhelma von Redena. Rok później były tu 2 kościoły, 2 plebanie, dwór, 4 folwarki, szkoła, 2 młyny wodne i mieszkało w nim 16 kmieci, 66 zagrodników i 13 chałupników.

Ten dynamiczny, gruntownie wykształcony człowiek o szerokich zainteresowaniach, oraz artystycznych aspiracjach dokonał zasadniczych zmian na terenie posiadłości, przekształcając zaniedbany majątek w kwitnące, przynoszące znaczne dochody gospodarstwo. Jednocześnie w latach 1790 - 1800 przeprowadził klasycystyczną modernizację dworu, wzniósł szereg budowli folwarcznych oraz założył park, którego sława wybiegała daleko poza granice Śląska. Dzięki osobistym kontaktom, Redena i jego żony z dworem pruskim i wybitnymi ludźmi tamtej epoki ( jak Gethe, Stein, Gneisenau, ) Bukowiec stał się ośrodkiem życia kulturalnego i towarzyskiego. Wpłynęło to również korzystnie na rozwój samej miejscowości, która podniosła się z marazmu w jaki popadła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Hrabia von Reden przystąpił do gruntownej przebudowy dworu na okazałą klasycystyczną rezydencję. Prace prowadził Karl Geissler. Prace przy budowlach ogrodowych przeciągnęły się do 1820 r. i prowadzone już były przez jego żonę Fryderykę. Część prac przy parku wykonał znany ówczesny ogrodnik Karl Walther. Hrabia Reden dbał też o rozwój gospodarki w majątku, zaprowadził tu hodowlę rasowych krów sprowadzonych tu aż ze Szwajcarii.

W początku XIX wieku w skład Bukowca wchodziły też Jeżyny. Park powiększono, włączając okoliczne wzniesienia, aż sięgnął po Bramkę i Brzeźnik, a na wschód po Młockarza i Dłużynę, obejmując praktycznie cały teren pomiędzy doliną Jedlicy a Karpnickim Potokiem. W Bukowcu bywali znakomici goście, a nawet sam król z żoną i jego rodzina. Sławą cieszyły się zarówno wspaniałe wnętrza pałacowe, ale i park, stawy oraz większość pawilonów ogrodowych. Zostały one zresztą uwiecznione w licznych miedziorytach i litografiach wykonanych przez znanych grafików kowarskich i tam też drukowane.

Z inicjatywy hrabiego Redena powstało w Bukowcu Towarzystwo Biblijne, które później bardzo aktywnie prowadziła hrabina jego żona. W czasie około 10 lat liczba jego członków wzrosła z 3 do kilku tysięcy, zamieszkałych w 84 miastach i wsiach regionu. Powstał również Związek Młodzieńców i Panien. Każdy konfirmant otrzymywał od Towarzystwa Biblię, na którą składali się wszyscy członkowie. Z tych składek opłacano egzemplarz dla biednych.

Pastor Scholz, kierujący pracami Towarzystwa, założył na polecenie hrabiny szkółkę niedzielną dla dorosłych i przytułek. Ona też pomogła osiedlić się w sąsiednich Mysłakowicach wypędzonym Tyrolczykom z Austrii. Była także inicjatorką przeniesienia do Karpacza Górnego kościółka Vang.

 

W 1815 r. po śmierci hrabiego, majątek w Bukowcu przejęła jego żona Juliana Fryderyka von Riedesel zu Eisenbach von Reden. Do Bukowca przybyła ona w 1802 r., w dniu ślubu jako 28-letnia kobieta i tu spędziła całe swoje długie życie, niezwykle rzadko opuszczając ukochane przez siebie miejsce. Była ona czynna i pomocna na wielu płaszczyznach: jako żona, gospodyni majątku, opiekunka gminy ewangelickiej i prezeska towarzystwa biblijnego. Dlatego też król pruski odznaczył ją orderem Luizy.

W 1825 r. wieś liczyła 119 domów, pałac, 2 folwarki, 2 szkoły (ewangelicka i katolicka), katolicka z 1 nauczycielem, ewangelicka z 2 nauczycielami, obsługiwali oni również Kostrzycę, 2 młyny wodne, cegielnia, browar, serowarnia w której robiono sery szwajcarskie. Do majątku należały 54 stawy, w których hodowano karpie. Hrabina dalej rozbudowywała park, jej należy zawdzięczać powstanie Opactwa, będącego mauzoleum zmarłego jej męża.

W 1840 r. Bukowiec liczył 119 domów, pałac, 4 folwarki, 2 kościoły, 2 młyny, 3 ogrody, cegielnia, gorzelnia, browar, serowarnia. Wśród mieszkańców było 20 rzemieślników i 7 handlarzy. Hrabina zmarła 14 marca 1854 r. i pochowana została u boku męża w krypcie Opactwa. Ponieważ pani Reden nie miała dzieci, dobra w Bukowcu 7 września 1855 r. odziedziczyła jej bratanica Maria von Riedesel zu Eisenbach, która poślubiła królewsko-bawarskiego urzędnika, dr praw Hermanna von Rotenhan. 28 marca 1863 r. ustanowiła ona w Bukowcu Fideikommiss, przekazując jednocześnie majątek swemu synowi Hermannowi von Rotenhan.

Syn zarządzał posiadłością do schyłku XIX wieku. Po jego śmierci, dobra odziedziczył jego syn Fryderyk von Rotenhan, w którego rękach Bukowiec pozostał do 1945 roku. Dobra obejmowały 2.538 morgów i przynosiły rocznie 2.683 talary dochodu. Po przejęciu majątku przez von Rotenhanów obserwujemy stopniowe podupadanie posiadłości, co było związane zapewne z ograniczonymi możliwościami finansowymi właścicieli. Sytuacja ta odbiła się też niekorzystnie na znajdujących się w parku budowlach, których próby odnowy podjęte zostały w czasie ostatniej wojny.

Od początku XIX wieku rezydencja w Bukowcu cieszyła się dużą popularnością, jej szczegółowe opisy zawierały wszystkie przewodniki. Wieś uchodziła za letnisko. Polecano miejscowe gospody, głównie browar i karczmę sądową. W końcu XIX wieku Bukowiec był już oficjalnym letniskiem. W okresie międzywojennym były tu 3 gospody, 4 pensjonaty które miały łącznie ponad 70 miejsc noclegowych. Duży Staw Kąpielnik służył jako kąpielisko. W czasie ostatniej wojny we wsi i okolicy pracowali w kamieniołomach więźniowie z filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Część zmarłych i zamordowanych pochowano na miejscowym cmentarzu.

Po wojnie w 1945 roku pałac jak i inne zamki został rozszabrowany, ale budynki ocalały. Początkowo przez kilka lat nad stawem działała stacja rybacka Uniwersytetu Wrocławskiego, a w pałacu mieścił się dom wczasowy Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Później mieściła się tu szkoła rolnicza – technikum i zawodówka, następnie WOPR – Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego i :PGR, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Karkonoski Uniwersytet Ludowy, Związek Karkonoski, Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich, część budynku zamieniono na hotel turystyczny.

 

Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela.

Kościół wzniesiony został jako świątynia ewangelicka w 1782 roku według projektu Fliegla z Twardocic. Ze względu na groźbę zawalenia, w 1841 r. kościół był gruntownie remontowany. Po ostatniej wojnie jako ewangelicki (nie użytkowany) popadł w ruinę i został rozszabrowany. Gdy kościół katolicki okazał się za mały, katolicy zmuszeni zostali do odnowienia i dokonania gruntownego remontu w latach 1973 – 74 r.

Jest to budowla salowa z wolutowym szczytem i dwuspadowym dachem pokrytym łupkiem. Od południa do kościoła dostawiona jest 2-kondygnacyjna pastorówka z 2-kondygnacyjnym poddaszem mieszkalno-użytkowym w łamanym dachu naczółkowym,

krytym też łupkiem. Korpus kościoła oraz plebania są akcentowane narożnymi lizenami w tynku, plebania także ma zaznaczony grzyms międzypiętrowy. Okna kościoła są półkoliście zakończone, na plebanii prostokątne – wszystkie w opaskach w tynku.

 

Dzieje parafii ewangelickiej.

W II ćwierci XVI wieku w bukowcu wprowadzono reformację. W miejsce parafii katolickiej powołano ewangelicką. Rozbudowano stary katolicki kościół w 1579 r. i częściowo uzupełniono jego wyposażenie, zawieszając na kościelnej wieży drugi dzwon w 1790 roku.

W 1654 r. protestanci utracili kościół na rzecz katolików, pozostali jednak w większości wierni swojemu wyznaniu. Nabożeństwa i obrzędy odprawiali w lasach Między Miłkowem i Mysłakowicami. Udawali się tez częściowo do najbliższych kościołów granicznych. Od 1709 r. ewangelicy z Bukowca należeli do wielkiej parafii przy Kościele Łaski w Jeleniej górze.

W 1742 r. gdy Fryderyk II przywrócił śląskim ewangelikom prawo do wyznawania swej wiary, ewangelicy z Bukowca zwrócili się do pana dóbr Johanna Maksymiliana Leopolda von Reibnitz , o pomoc w uzyskaniu królwskiej koncesji na sprawowanie służby bożej we wsi. Von Reibnitz wysłał swoich przedstawicieli do Wrocławia i po otrzymaniu koncesji sprowadził pastora oraz przyczynił się do otwarcia szkoły ewangelickiej. W pałacu urzadził salę nabożeństw i pokój dla kaznodziei. Ewangelicy z Bukowca dążyli do utworzenia własnej parafii i wzniesienia zboru, cel ten udało im się zrealizować w latach 1748 – 49. Następnie zbór ten, który okazał się zbyt mały, rozbudowano w latach 1781 – 83.

Również gorliwymi ewangelikami byli hrabia i hrabina von Redenowie, właściciele Bukowca w latach 1785 – 1855. Hrabia Reden założył na wzór szkockiego stowarzyszenia , Towarzystwo Biblijne, propagujące wprowadzanie w lud biblii, wiarę i moralne życie. Egzemplarze biblii finansowane przez członków towarzystwa, dawano przy konfirmacji młodym ludziom, szczególnie biednym. Towarzystwu prezesowała hrabina, a pracami kierował pastor. Przez pierwsze 10 lat działalności Towarzystwo Biblijne zyskało w środowisku śląskich protestantów wielkie znaczenie i miało członkow w 84 miastach. Ponadto oboje hrabiostwo założyli w bukowcu Związek Młodzieńców i Panien, szkółkę niedzielną dla dorosłych, przytułek dla biednych oraz dom opieki dla potrzebujących jej wdów i wdowców. Parafia swoim zasiegiem obejmowała również Kostrzycę oraz jej kolonie Popów, Chaty i Gąskę. W 1867 r. w Bukowcu znajdowały się symultaniczny cmentarz ( dla katolikow i ewangelików ) oraz szkoła ewangelicka. Druga szkoła zlokalizowana była w Kostrzycy. Działały stowarzyszenia ewangelickie, czynny był dom opieki dla starszych, samotnych osób.

 

Kościół Św. Marcina.

Kościół pierwszy raz wzmiankowany w 1399 r. jako parafialny. Obecna budowla powstała w początku XVI wieku, być może tylko w wyniku przebudowy starszego z XIV wieku. Kościół był wielokrotnie przebudowywany i remontowany w XVIII i XIX wieku, ostatnio w latach 1956 i 1978-79r. Jest to budowla jednonawowa przykryta sklepieniem kolebkowym i prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo-żeberkowym.

Od północy dostawiona jest późnogotycka kaplica z XVI wieku, przykryta rzadkim na Śląsku sklepieniem kryształowym. Posiada okno o fantazyjnym wykroju w obramieniu kamiennym. Od południa wyrasta wieża z ostrołukowym gotyckim portalem. Dołem bardzo szeroka, górą zwęża się gwałtownie do kwadratowej podstawy z hełmem z prześwitem, zwieńczonym iglicą. Okna w większości półkoliście zamknięte w opaskach, dachy dwuspadowe.

Kościół otacza kamienny mur cmentarny z wieżą bramną. W skarpę drogi przed bramą wmurowana jest kamienna płyta z wypukłym rytem krzyża rozdwojonego dołem ( podobno jest to kamień choleryczny).

 

Dzieje parafii katolickiej.

Jak wiadomo parafia katolicka istniała w Bukowcu już w końcu XIV wieku. Została zlikwidowana w czasie reformacji i protestanci przejęli kościół. W 1654 r. kościół ponownie powrócił do katolików. Ze względu jednak na brak katolików, tutejszą parafię przekazano w administrację kowarskiemu proboszczowi. Nie miał on tu jednak wiele pracy bo mieszkańcy i panowie pozostali wierni swojemu wyznaniu.

Od 1825 r. parafia w bukowcu administrowana była przez proboszcza z Karpnik. Mimo jej istnienia od 100 lat liczba katolików w Bukowcu wcale nie wzrastała. I tak w 1750 r. na 1.033 mieszkańców obu miejscowości tylko jedna kmieca rodzina była wyznania katolickiego. Katolicyzm szerzył się głównie wśród biedoty wiejskiej. W 1842 r. na 1.400 mieszkańców parafii było tylko 90 – 100 katolików. We wsi panowała jednak ogólna tolerancja. Przed 1929 r. we wsi zaczęła funkcjonować szkoła katolicka.

 

Zespół pałacowy w parku .

Z pierwotnego dworu renesansowego z II połowy XVI wieku zachowały się być może sklepione piwnice i fragmenty murów przyziemia. W latach 1790 - 1800 hrabia von Reden wzniósł na jego miejscu klasycystyczny pałac ze wspaniałymi wnętrzami. Projektantem budowli był Karl Geissler. Powstał wówczas 2-kondygnacyjny budynek z narożnym alkierzem wieżowym i wysokim, łamanym dachem z lukarnami, pokrytym łupkiem. Naroża i gzyms międzypiętrowy akcentowane są lizenami w tynku, okna w opaskach, skromny portal. Po 1945 r. wielokrotnie remontowany, z zatarciem wielu cech stylowych we wnętrzach oraz zmianą pokrycia dachowego i likwidacją części lukarn (okienko stylowe umieszczone w dachu w celu zdobniczym i użytkowym).

Pałac obiegała pierwotnie fosa, która została zasypana. Miejsce po niej zaznacza się jednak niewielkim obniżeniem terenu, okolonego niskim, współcześnie wykonanym murkiem oraz obecnością kamiennego mostu, zbudowanego na wprost głównego portalu. Obecnie również most pozostaje częściowo zasypany, odsłonięta jest jedynie rampa i górne fragmenty przyczółków. Zarówno miejsce dawnej fosy, jak i teren położony między pałacem a wiejską drogą, pokrywają trawniki porośnięte drzewami.

 

Zabudowania gospodarcze.

W sąsiedztwie pałacu, wokół dziedzińca i wzdłuż drogi, stoją okazałe klasycystyczne zabudowania gospodarcze z początku XIX wieku.

Dawny browar – przekształcony później w dom zebrań ludowych, neoklasycystyczny z około 1800 r. Budynek murowany z cegły, jednokondygnacjowy, od zachodu dwukondygnacjowy, zwieńczony łamanym dachem, kryty blachą. Wnętrze budynku zajmuje wielka jednoprzestrzenna sala. Część zachodnia dwukondygnacjowa z poddaszem mieszkalnym.

Dawny budynek zarządu – neoklasycystyczny z około 1800 r.. Murowany z cegły, od frontu piętrowy z tylu parterowy, zwieńczony czterospadowym dachem, pokryty dachówką karpiówką.

Stodoła – budynek neoklasycystyczny z około 1800 r. Murowany z cegły, zwieńczony dachem naczółkowym, pokryty dachówką. Wewnątrz znajduje się wielkie, jednoprzestrzenne wnętrze do którego prowadzą bramy z dwóch stron.

Budynek gospodarczo-mieszkalny – neoklasycystyczny z około 1800 r. Mudynek murowany z cegły, dwukondygnacjowy, zwieńczony czterospadowym dachem, pokryty eternitem.

Skrzydło środkowe poprzedzone zostało arkadową galerią otwartą w stronę dziedzińca. mieści ono oborę. Skrzydło boczne przeznaczone jako mieszkania dla służby i na biura, drugie to obory dla jałówek.

 

Romantyczna zabudowa ogrodowa w parku.

Trudno jest ustalić kiedy przystąpiono do zakładania parku. Jak wynika z listu napisanego przez baronównę Fryderykę von Riedesel zu Eisenbach, późniejszą żonę Redena, która 13 sierpnia 1797 r. odwiedziła pierwszy raz Bukowiec, w tym czasie wzniesiony był już: dom ogrodnika, altana, grota, oraz siedziba Teresy. Biorąc pod uwagę stan zawansowania robót, można przyjąć, ze prace nad formowaniem założenia rozpoczęte zostały najpóźniej około połowy 90-lat XVIII wieku. Prawdopodobnie przebiegały one równolegle z powstaniem folwarku, ale już po zakończeniu modernizacji rezydencji.

Około połowy XVIII wieku, po północnej stronie wiejskiej drogi istniał zespół kilku większych stawów, których kształt i zasięg odpowiada w przybliżeniu rozmiarom dzisiejszych zbiorników wodnych. Prace związane z ukształtowaniem układu wodnego koncentrowały się przede wszystkim w części południowej posiadłości. Założona na Jedlicy, powyżej Bukowca (od strony Kowar) tama, piętrzyła wodę, zasilając poprzez rozbudowany system rowów i strumieni nowo założone stawy, sięgające lustrem wody od Kostrzycy po pałac.

Pełniły one wieloraką funkcję: stanowiły istotny element parkowej kompozycji, zarybione wyśmienitymi karpiami, przynosiły duże dochody właścicielowi a zasilane wodami, które spływały rowami przez zmeliorowane łąki, przyczyniły się do osuszania przyległych gruntów. Wznoszone na terenie posiadłości i częściowo rozrzucone po okolicznych wzgórzach, budowle parkowe skoncentrowano przeważnie w północnej części Bukowca. Zostały one połączone drogami i ścieżkami spacerowymi, biegnącymi wzdłuż obrzeży stawów (częściowo po groblach), skrajem łąk i pól. Prowadziły także do miejsc atrakcyjnych widokowo i ważnych w planach założenia. Okolice Bukowca, porośnięte od dawna lasami bukowymi, do dzisiaj zachowały duży udział tego gatunku w swoim drzewostanie. Także naturalnie występowała dębina, która znalazła tu dużą wilgotność gleby jako dogodne warunki do rozwoju. Z tamtego czasu przetrwały najstarsze bo około 200-letnie dęby rosnące na groblach.

W okresie kształtowania parku, zastany drzewostan dębowo-bukowy wzbogacony został o nowe gatunki, zarówno liściaste jak i iglaste. Drzewa te towarzyszyły budowlom parkowym stanowiąc ich naturalną oprawę, miejscami okalały nowe stawy, ścieżki i drogi, tworzyły laski i zagajniki rozdzielając pola i pastwiska.

W obręb parku włączona została wiejska zabudowa wraz z kościołem katolickim i świątynią ewangelicką. Oto jakie wrażenie podczas zwiedzania parku w 1816 r. odniosła Izabela Czartoryska (która przebywała na leczeniu w Cieplicach) ...Natura uczyniła wszystko jak wszędzie w tym zakątku Śląska, by upiększyć Bukowiec. Najróżnorodniejsze widoki, zieleń najświeższa, kraj polami pocięty, dalej góry i wspaniałe drzewa. Można to zauważyć wszędzie, lecz przede wszystkim świadczą o tym szczegóły: wspaniałe pola uprawne, dobór drzew, rozplanowane z największym smakiem krzewy i rośliny otaczające drogi i ścieżki...

Na tle ukształtowanego z wielkim rozmachem założenia parkowego oraz folwarku, mieszkalna rezydencja przedstawiała się bardzo skromnie. Dom ten otacza fosa, a piękne dęby i lipy tworzą sklepienie nad trawnikiem. Pierwszą budowlą parkową, która powstała na terenie założenia przed 1797 r. był Dom Ogrodnika Walthera.

Dom Ogrodnika Walthera położony jest przy drodze biegnącej z wiejskiej szosy ku północy, dom ten otoczony został sadem utrzymanym do ostatniej wojny. Pierwotnie szkółka

drzewek wiśniowych zajęła płaski teren okalając budynek z trzech stron, a delikatne

egzotyczne drzewa w donicach latem wystawiano na taras. Przy wschodniej ścianie domu umieszczona była tablica pamiątkowa poświęcona przyjacielowi hrabiego Redena, śląskiemu geografowi i badaczowi przyrody pastorowi Weiglowi zu Haselbach. Wewnątrz budynku, oprócz mieszkania dla rodziny Waltherów, znajdował się też pokój właścicieli posiadłości, zawierający kolekcję minerałów i zbiór motyli. Ściany tego pokoju ozdobione były obrazami przedstawiającymi kwiaty. Dom otoczony kwiatami i krzewami, wyglądał jakby znajdował się na rabacie. Dom zbudowany dokładnie według wzorów angielskiej fermy, był uroczy... Obok pomieszczenia dla ogrodnika, był tu pokój gościnny z angielskimi oknami, wybity tapetą. Wygodne sofy, stoły a na ścianach piękne rysunki kwiatów i roślin. Można tu otrzymać herbatę, śmietankę, masło i owoce...Izabela Czartoryska w 1816r.

Już w 1795 r. powstał pomnik Klobera, umieszczony nad szczytem wzniesienia, położonego przy drodze z Bukowca do Kowar (szlak niebieski). W olbrzymim kamieniu wyryty jest napis poświęcony Klobergowi. Obok tego napisu, wykuta w skale ścieżka wiedzie na szczyt wzniesienia z którego rozciąga się piękny widok na okolicę. Gdy jednak tą drogą zejdziemy w dół i okrążymy cypel skalny, zobaczymy piekielną czeluść między głazami, gdzie gościnnie wznieśli zmarłemu Klobergowi marmurową płytę...Miejsce to jest dobrze wybrane, cisza panuje w tym ustronnym, uświęconym pomnikiem zakątku... Izabela Czartoryska w 1816r.

Pomnik upamiętnia pobyt w Bukowcu Szwajcara, L. Klobera autora popularnej wtedy historii Śląska.

Siedziba Teresy powstała przed 1797 r. która nie zachowała się do naszych czasów. Była ona w północno-zachodniej stronie parku w pobliżu kamiennej pieczary nad Jedlicą i opodal Chaty Porosłej Mchem oraz drugiej groty nad stawem (oba obiekty nie zachowały się do naszych czasów).

Dom Rybaka zwany także Domem Łąkowym znajdował się w pobliżu dużego stawu, na ocienionej drzewami polance, pod rozłożystym dębem. Była to niewielka drewniana chata kryta dwuspadowym dachem z podcieniem. W pobliżu tego domu spoczywało zawsze kilka łodzi oraz rozpięte były sieci rybackie. W tej skromnej i niewielkiej chatce mieszkał pomocnik ogrodnika. Znajdowały się tam również dwa pańskie pokoje, ozdobione pięknymi obrazami i sztychami. Z okien pokoju hrabiego rozciągał się widok na pobliski staw.

Salon – gabinet ogrodowy powstał około 1800 r. jako dobudówka do starej stodoły i oranżerii, które usytuowane zostały w pobliżu pałacu, po południowo-wschodniej stronie. Zarówno stodoła jak i oranżeria nie istniały już w 1930 r. Salon zaś rozebrano po wojnie. Posiadał on piękny apartament oraz pokój kąpielowy zwany łazienką. Wnętrze Salonu ozdobione było sztukateriami i malowidłami, dalej była wytworna angielska jadalnia z okien której był ładny widok na Karkonosze. Salon zakończony był dobudówką z której okna wychodziły na stawy. Salon otoczony był pierścieniem egzotycznych drzew z jednej strony, a z drugiej wypielęgnowany ogród z ozdobnymi roślinami. Znajdował się tu również mały domek, przeznaczony na zioła medyczne a potem ogród zimowy. Prawdopodobnie obok Salonu stały jeszcze dwie budowle pełniące funkcje gospodarcze z których jeden to cieplarnia

Mleczarnia położona została u podnóża góry Brzeźnik. Składała się ze skrzydła gospodarczego (obory) oraz z mieszkania. Do 1930 r. przetrwała tylko obora.

Opactwo – Mauzoleum powstało prawdopodobnie około 1803 r.na zboczu Mrowca, nad wielkim stawem. Budowla wtopiona została w strome zbocze wzgórza. Część dolna, kamienna od strony lasu równa z terenem a od strony łąki wysoko podniesiona na łukach. Od tyłu znajdował się mały cmentarz. Dolna kondygnacja to krypta grobowa, w której spoczęły prochy von Redenów. Nad kryptą była wykwintnie przyozdobiona kaplica z ołtarzami, przeznaczona do rodzinnych nabożeństw.

Obok niej, w dolnej części wieży zwieńczonej strzelistym hełmem, mieszkał pomocnik ogrodnika, pełniący jednocześnie funkcje strażnika opactwa. A oto jak wspomina Bukowiec polska Zydówka Rozalia Saulson która przebywała w Cieplicach na leczeniu w 1849 r...W gęstwinie lasu opactwo w średniowiecznym stylu, otoczone najrzadszymi krzewami i kwiaty, wchodzi się do niskiego sklepienia, na lewo przez drzwi żelazne w kraty wielkie, przy słabym oświetleniu w oddali spostrzega się biało osłonięty przedmiot – jest to trumna ministra hrabiego Redena, to jest jego grób...

Wieża widokowa – strażnica znajduje się na wzniesieniu o wysokości 480 m n.p.m. po północno-wschodniej stronie parku, pochodzi zapewne z 1803 r. ...Ta wieża błyszczy w dali powabnie, gdy podchodzimy do zalesionego wzgórza. Wokół panuje cisza, która sprzyja kontemplacji i gdy wreszcie podróżnik każe sobie otworzyć tą wieżę i wstępuje na schody, odnajduje radość z widoków rozciągających się na cały park, wieś i sąsiednią dolinę...Izabela Czartoryska w 1816r.

Świątynia Ateny – Belweder jest to ostatnia budowla wzniesiona na terenie założenia parkowego w 1804 r. Był to podarunek hrabiego dla żony Fryderyki w drugą rocznicę ślubu. Jest on położony na szczycie wzniesienia przed Domem Ogrodnika, po lewej stronie drogi za budynkami folwarcznymi. Miejsce postawienia pawilonu wybrano tak by z niego można było oglądać panoramę Karkonoszy. Pawilon został otoczony z trzech stron pierścieniem drzew, a otwarty na kierunku południowo-wschodnim. Stok przed pawilonem porośnięty był niskimi krzewami i trawą.

Po bokach posiadał dwie przybudówki mieszczące salon wypełniony dziełami klasyków niemieckich i książkami astronomicznymi, oraz herbaciarnię wypełnioną kredensami na serwisy. Do tylnej ściany dostawiona była maleńka kuchnia. Przez niepozorne wejście, umieszczone również w tylnej ścianie, wchodziło się do sali otwartej kolumnami w kierunku gór. Budowla zachowała się do dnia dzisiejszego, ostatnio poddana niewielkiemu remontowi.

Marmurowa ławka położona była w ustronnym miejscu nad stawem, w niewielkiej odległości od pałacu. Był to podarunek od króla Fryderyka Wilhelma III dla hrabiego von Redena. Obecnie nie wiadomo gdzie jest.

Renesansowa studnia znajdowała się poniżej opactwa nad stawem, prawdopodobnie był to również dar rodziny królewskiej z pobliskich Karpnik dla hrabiostwa. Uszkodzona została jeszcze w 1930 r. obecnie zaginiona.

Kamienny krzyż pokutny znajduje się po lewej stronie ulicy i szlaku czerwonego biegnącego do Górnego Bukowca. Wykonany jest ze zlepieńca. Wyryto na nim dzidę symbolizującą narzędzie dokonanej zbrodni.

Diabelska ambona jest to zespół skałek zalegających w lesie w górnej części wsi przy czerwonym szlaku. Prawdopodobnie w takich miejscach zbierali się wyznawcy ewangeliccy ( za czasów austriackich, gdy obowiązującym wyznaniem była wiara katolicka).

Transformator z 1891 roku jest to wiekowa budowla świadcząca o tym, że już ponad 100 lat temu wieś Bukowiec miała elektryczność.

Rzymski amfiteatr są to sztuczne ruiny w kształcie łuku które znajdują się za wieżą. Formowanie parku przebiegało w latach 1795 - 1804. Największy okres rozbudowy parku

przypada na czasy szybkiej i błyskotliwej kariery politycznej Redena, połączonej z dochodzeniem przez niego do znacznego majątku. Po jego śmierci w 1815 roku aż do połowy XIX wieku (1854r.), park był pieczołowicie utrzymywany przez jego żonę. Po przejęciu posiadłości przez Rotenhanów sytuacja parku uległa pewnemu pogorszeniu, bo rodzina ta miała mniejsze środki finansowe.

W latach 30-tych XX wieku podjęte zostały próby odnowy niektórych obiektów położonych na terenie parku. Do dnia dzisiejszego jedynie dobrym stanem cieszy się Dom

Ogrodnika, zaś pozostałe budowle są ruinami jak Opactwo, Wieża czy Amfiteatr, inne przepadły bez wieści jak studnia, ława, Dom Rybaka, Salon. Ostatnio poddano remontowi Belweder. W dobrym stanie pozostała grota-pieczara nad Jedlicą którą nie można zniszczyć.

W stanie prawie nienaruszonym przetrwały budynki gospodarcze które ciągle są użytkowane jak stodoły i stajnie oraz ich skrzydła obejmujące mieszkania dla służby.

W środku wsi stoi dawna stara karczma sądowa z XVIII wieku, przebudowywana w XIX i XX wieku. Ostatnio mieściła bar. Jest to obszerny budynek z murowanym przyziemiem i szachulcowym piętrze oraz drewnianym poddaszem użytkowym z wysokim, dwuspadowym dachem z oszalowanymi deskami szczytami.

We wsi zachowało się wiele zabytkowych domów mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych, w większości murowane i murowano-szachulcowe.

 

Friedrich Wilhelm i Friederike Karoline hr. von Reden.

Pod koniec 1785 r. Friedrich Wilhelm v Reden podpisał umowę dotyczącą kupna dóbr Bukowiec z przylegającymi Kostrzycą, Popowem i Jeżynami, hrabia miał wówczas 33 lata. Urodzony w Hamelen, wykształcenie górnicze zdobył u wuja Klausa von Reden, który był zarządcą kopalnictwa rudy. W wieku 21 lat zdał pierwszy, a w 1774 r. drugi egzamin państwowy na urzędnika wyższych służb administracyjnych.

Po egzaminach udał się w podróż do Belgii, Holandii i Francji, gdzie spotkał się z wujem Antonem von Heynitz, który od 1736 r. kierował górnictwem w Saksonii. Wraz z nim udał się hrabia do Anglii, gdzie odwiedził najnowsze zakłady przemysłowe, górnicze oraz huty. Po powrocie został mianowany szambelanem dworu, a w 1778 r. zostało mu powierzone kierowanie Naczelnym Urzędem Górniczym we Wrocławiu.

Zaraz po objęciu stanowiska Reden trafił na przygotowania do wznowienia wydobycia ołowiu i srebra w Tarnowskich Gorach. Już 12 listopada 1781 r. przedłożył królowi Fryderykowi II, plan rozwoju górnictwa na Śląsku. Hrabia Reden był nie tylko urzędnikiem, ale głównie doświadczonym geologiem i górnikiem. Ciągle podróżował od kopalni do kopalni i nie bał się kierowania i nadzorowania wszystkich prac pod ziemią. Konno odbywał częste podróże służbowe, w deszcz i niepogodę, po bardzo kiepskich drogach, pomimo słabego zdrowia, cierpiąc przez całe swoje życie na bezsenność, wrzody żołądka i ciężką migrenę.

Na początku 1783 r. w czasie pojedynku został poważnie ranny w prawe ramię i obawiał się, że pozostanie ono nieruchome. Po powrocie do zdrowia, jesienią nabył kolejne posiadłości w Karpnikach i Strużnicy. W czerwcu 1783 r. król zatwierdził plany Redena i potrzebne środki finansowe. Hrabia przyśpieszył otwarcie kopalni w Tarnowskich Górach, sprowadził górników z Gór Harzu i zlecił zakładanie osiedli dla przyszłych robotników. 16 lipca 1784r., o godzinie 5 rano, kiedy Reden wjechał do szybu Rudolfina, sztygar Zinke przyniósł mu kawałek błyszczącej rudy srebra.

17 sierpnia 1786 r. zmarł król Fryderyk II. 10 października von Reden spotkał się z jego następcą Fryderykiem Wilhelmem II i przekazał mu sprawozdanie z podróży na Śląsk. Zaraz po objęciu rządów przez nowego króla w 1786 r. szmbelanowi dworu von Redenowi został nadany tytuł hrabiego, w dowód uznania jego ogromnych zasług na rzecz ożywienia górnictwa na Śląsku. Oprócz tego został on mianowany tajnym radcą finansowym i zatwierdzony na dyrektora śląskiego Naczelnego Urzędu Górniczego. W 1787 r. kupił dobra Szalejów koło Kłodzka, w związku z tym sprzedał dobra w Strużnicy , a w 2 lata później i Karpniki na rzecz ministra Hoyma.

Ponieważ niektóre szyby znalazły się pod wodą, hrabia zakupił w Anglii pierwszą dla Śląska maszynę parową, która stała się cudem techniki na owe czasy. W kwietniu 1789 r. von Reden ponownie wyjechał do Anglii, aby tam zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w górnictwie i technologii maszyn. Odwiedzał różnego rodzaju fabryki od wielkich pieców, maszyn parowych, odlewni żelaza i armat, kopalni miedzi, fabryk porcelany, hut szkła,

kopalni węgla aż po drogi lądowe i wodne. W maju 1790 r. wyruszył z Londynu w drogę powrotną. Po drodze zatrzymał się w Paryżu, gdzie spotkał się z królową francuską Marią Antoniną.

Z podróży powrócił z licznymi kuframi pełnymi kosztowności, medali, ozdobnych przedmiotów żeliwnych, porcelany i książek na temat sztuki ogrodowej oraz z pomysłem przekształcenia Bukowca. Swoje idee zaczął realizować wspólnie ze swoim ogrodnikiem Waltherem i mistrzem budowlanym Josefem Raabe, często też sam projektował lub korygował plany. 16 sierpnia 1790 r. w mieszkaniu służbowym hrabiego von Redena we Wrocławiu gościł Johann Wolfgang Gothe. Wspólnie również we wrześniu 1790 r. odbyli podróż na Górny Śląsk do kopalń i hut oraz do Krakowa i Częstochowy. Podczas tych podróży von Reden był dla swojego gościa przewodnikiem i towarzyszem.

W 1790 r. von Reden rozpoczął własna produkcję maszyn parowych. W hucie w Ozimku w 1794 r. został odlany pierwszy, budzący ogólny podziw, most żeliwny przez rzekę Strzegomkę, o rozpiętości 12,5m. Ponieważ okazało się że kopalnia Fryderyk zapowiada długotrwałą eksploatację rudy żelaza, hrabia postanowił dobudować do niej hutę. Dnia 27 maja 1786 r. został położony pod nią kamień węgielny. Jeszcze w tym samym roku uruchomiono piec hutniczy. Huta Fryderyka była w stanie pokryć całe zapotrzebowanie Królestwa Pruskiego na ołów, jako produkt uboczny, rocznie otrzymywano 1000 funtów srebra. Później hutę uzupełniono kopalnią węgla dla ciągłego zabezpieczenia paliwa do pieców i okolicznej ludności.

Reden zainteresowany był nie tylko wydobyciem rudy, ale również wydobyciem węgla kamiennego i uzyskania z niego koksu dla hut. W 1791 r. w okolicach Zabrza powstały nowe kopalnie węgla. W celu umożliwienia transportu węgla do wielkich pieców, koło Gliwic został założony Kanał Zabrzański i podziemna, spławna sztolnia. W październiku 1793r. król znów odwiedził Tarnowskie Góry, w listopadzie została poświęcona kolejna sztolnia. Zimę spędził von Reden spokojnie we Wrocławiu gdzie zajęty był urządzaniem swojego nowego mieszkania służbowego z angielskim smakiem.

Po uruchomieniu Kanału Kłodnickiego, rozpoczęto urządzanie huty gliwickiej. Wraz z ustawieniem pierwszego na kontynencie wielkiego pieca koksowniczego, 21 września 1796 r. rozpoczęła się wspaniała historia tej królewskiej huty. W 1797 r. pracowały już pierwsze piece płomienne, tyglowe i żeliwiaki na węgiel kamienny. W 1804 r. gliwicka odlewnia żeliwa wysłała eksponaty na wystawę Akademii Berlińskiej. Reden zainicjował wprowadzenie drezyny, wybudowanie spławnych sztolni koło Starego Zdroju, które zostały otwarte 10 września 1794 r, stała się ona również atrakcją turystyczną.

19 kwietnia 1793 r. podczas balu urodzinowego ministra von Massow w Berlinie, spotkał jego siostrzenicę Friederike von Riedesel. Kilka dni później spotkali się znów w manufakturze porcelany. 13 września Friederike ujrzała pierwszy raz Bukowiec. Była wówczas z wizytą u swoich krewnych w Staniszowie....zobaczyłam po raz pierwszy mój ukochany Bukowiec, doznałam uczucia podziwu, przytulności, zadowolenia, jakiego jeszcze nigdy w takim stopniu nie doznałam... Wyposażenie dużego salonu, piękne miedzioryty na które rzuciłam się chciwie, wspaniale dopasowany stół... Za znajdującą się w przebudowie owczarnią, przeprawa przez wielki staw, przepyszne widoki, źródło, altana. Wszystko to przemawiało do mnie i coraz trudniej było mi się rozstać...Wiedział on bardzo dobrze kiedy, poprzez zmianę tematu rozmowy, zwolnił nasz szybki chód i tak stanął aby te piękne widoki zostały zauważone, potrafił też doskonale wyrobić w nas przekonanie, że to właśnie my je odkryliśmy, wraz z nami rozkoszować się nimi w sposób tak niewymuszony, że potęgował jeszcze tę przyjemność... Friederike wykorzystała swój pobyt w Karkonoszach aby uzupełnić zbiory botaniczne 200 nowymi rodzajami mchu i innych roślin.

W kwietniu 1794 r. przebywając u ministra Lenthe, von Reden prowadził Friederike do stołu. Kilka dni później, kiedy Friederike przybyła do Steinhowel, Reden udzielał ministrowi von Massow praktycznych rad dotyczących ukształtowania ogrodu. Hrabia ciągle szukał nowych okazji spotkania Friederike. Jednocześnie jego słabe zdrowie i jak uważał zbyt poważny wiek 42 lata, były powodem wahania się z wyznaniem miłości tej 24 letniej pannie.

16 listopada 1797r. zmarł król Fryderyk Wilhelm II. W czerwcu 1798 r. hrabia Reden miał okazję powitania młodej pary królewskiej w Tarnowskich Górach, a w sierpniu w Kotlinie Jeleniogórskiej. Wspięli się oni na Chojnik. Wieczorem para królewska przybyła do Bukowca (przez Mysłakowice). Następnego dnia udali się na Śnieżkę. Następnego dnia para królewska z Bukowca pojechała do Wałbrzycha, gdzie Reden zaaranżował godne powitanie z udziałem 500 górników w nowych uniformach, jego czarnych surdutów.

Towarzystwo wsiadło do przyozdobionych łodzi. Wyruszono do sztolni. Droga wodna przebiegała głęboko pod ziemią, oświetlona magicznie lampami górniczymi. Z daleka rozbrzmiewała pieśń kapeli. Nagle statek wpłynął do jasno oświetlonej groty. Wystawne, wspaniale zaaranżowanie śniadanie oczekiwało gości. Królowa Luiza była urzeczona.

Na początku kwietnia 1802 roku hrabia Reden złożył Friederike von Riedesel pisemną propozycję małżeństwa. Friederike przyjęła ją. !3 maja minister Heynitz wezwał siostrzenicę Friederikę do siebie i powiedział ... Błogosławię moją siostrzenicę, niech będzie szczęśliwą towarzyszką naszego wspaniałego Redena...

Okres narzeczeństwa wypełniony był pracą na nowym stanowisku dyrektora departamentu górniczo-hutniczego i manufaktury porcelany w Berlinie. Znalazł jednak czas, aby pisać długie listy do swojej Friederike. Od 13 czerwca do 30 lipca było aż 30 listów, w sumie 288 stron. Pod koniec lipca Reden udał się na Śląsk a 9 sierpnia 1802 roku poślubił Friederike Juliane von Riedesel w posiadłości Riedeselów w Trzebiechowie, zaś 14 sierpnia nastąpił uroczysty wjazd młodej pary do ukochanego Bukowca. Wnet oboje udali się w podróż na Górny Śląsk by doglądnąć pracę w kopalniach i hutach.

13 sierpnia 1803 roku po ślubie z Friederike hrabia został mianowany ministrem górnictwa i hutnictwa w Prusach. Latem 1804 r. Śląsk i Karkonosze nawiedziła wielka powódź która również w Bukowcu wyrządziła olbrzymie szkody. W tym samym roku hrabia zrobił miłą niespodziankę żonie na rocznicę ślubu budując piękny Pawilon – Świątynię Ateny. 14 października 1806 r. pruskie oddziały zostały pokonane w bitwie pod Jeną i Auerstadt przez wojska napoleońskie, zaś 24 października został zajęty Berlin. Dopiero w połowie lipca 1807 roku zawarto pokój w Tylży.

W sierpniu 1809 roku hrabia odniósł ciężkie obrażenia obu nóg, gdy jego powóz przewrócił się. Dopiero w maju 1810 r. mógł poruszać się bez kul. Hrabinę jednak martwił ciągły jego kaszel i utrata wagi. Wielkim zadośćuczynieniem był list króla z 8 listopada 1810 r., który brzmiał Mój drogi ministrze stanu hrabio von Reden. Postanowiłem, w uznaniu Pańskich zasług dla kraju, szczególnie zaś dla górnictwa i hutnictwa przyznać Panu Insygnia mojego Orderu Czerwonego Orła I klasy, i przesyłam je Panu jako Pański szczerze oddany król.

Hrabiostwo Reden wiedli spokojne życie na wsi. Hrabia otrzymał najpierw na urodziny parę wołów, w następnym roku książki ogrodnicze z Anglii i świeżą fasolę. Bukowiec gnębiły jednak obowiązki zakwaterowania oraz ogromnych dostaw żywności i koni dla francuskiego mocarstwa okupacyjnego. Brakowało robotników rolnych. Z trudem uprawiane były pola. W sierpniu 1813 r. hrabia wraz z żoną musieli uciekać przed wrogimi oddziałami do Wałbrzycha. W tym samym roku z okazji świąt Bożego Narodzenia berlińska manufaktura porcelany biskwitowej wysłała naturalnej wielkości popiersie hrabiego Redena do Bukowca. 15 czerwca 1815 roku hrabia założył w Bukowcu Towarzystwo Biblijne i mianował swoją żonę dożywotnio jego przewodniczącą. Hrabia Reden zmarł 3 lipca 1815 roku.

Zgodnie z jego wolą został pochowany w opactwie w Bukowcu. Hrabina von Reden miała wówczas 41 lat i została wdową do końca swojego życia. Po swoim mężu odziedziczyła Bukowiec. Wkrótce rozpoczęła poprzez Towarzystwo Biblijne organizowanie akcji pomocy charytatywnej dla dzieci. W czasie ciężkiej głodowej zimy 1817 r. urządziła jadłodajnię. Swoją wspaniałą wiedzę botaniczną wykorzystała do urządzenia apteki zielarskiej i ściśle współpracowała z laborantami karkonoskimi.

Prowadziła eksperymenty z nowymi gatunkami zboża, hodowała drzewa, krzewy i nasiona rozprowadzając je później przez katalog. W roku 1822 otrzymała dyplom honorowego członka towarzystwa popierania sztuki ogrodniczej w państwie pruskim. Troszczyła się o uprawę lnu, zakładała magazyny przędzy i starała się zapewnić zbyt poprzez Królewski Handel, zaopatrując armię lub posiadłości wiejskie domu królewskiego w len, wybudowała gospodę i była dostawcą piwa, wyjednywała pomoc królewską dla swoich programów pomocy.

Bukowiec pozostał gościnnym domem. Przybywali tu goście z całej Europy, często, aby podziwiać park Redena malować lub szkicować widoki Karkonoszy. Coraz częściej przyjeżdżał król Fryderyk Wilhelm IV, którego wiązała głęboka przyjaźń z hrabią von Reden. W 1822 r. książę Wilhelm Pruski nabył pałac w Karpnikach, w 1824 r. księżniczka Luiza Radziwiłł, z domu księżniczka Pruska, siedzibę w Ciszycy, w 1831r. król Fryderyk Wilhelm III pałac w Mysłakowicach a 1839 r. dla Luizy, księżniczki Niderlandzkiej, pałac w Wojanowie. Wraz ze Staniszowem i Radocinami koło Kowar które były w posiadaniu księcia Reuss oraz Bukowcem powstała w Kotlinie Jeleniogórskiej kolonia przedstawicieli pruskiego domu królewskiego i magnaterii.

W 1837 roku podjęła nowe zadanie, działając jako przewodnicząca komitetu na rzecz emigrantów z Tyrolu w pobliskich Mysłakowicach, a wcześniej w Kowarach. Uchodźcy religijni nazywali hrabinę matką. W 1840 roku hrabina uprosiła u króla, aby kościółek drewniany który zakupił w Norwegii a który miał stanąć pod Berlinem, podarował ludności mieszkającej w górach w Karpaczu. Kościółek Vang, przewieziono statkiem i wozami w góry i ustawiono w połowie drogi na Śnieżkę na wysokości 885 m n.p.m. Uregulowała ona sprawę gruntu i podpisała się jako odpowiedzialna za postawienie, odrestaurowanie i wyposażenie kościółka. Obok kościoła powstała pastorówka i szkoła ewangelicka bo dla nich ta świątynia została wzniesiona. Obok kościoła utworzono cmentarz i ogród różany wokół szkoły.

Pałac i park w Bukowcu hrabina pielęgnowała sumiennie, stale starała się zachować pamięć swego zmarłego męża. 14 maja 1854 roku hrabina Friderike von Reden zmarła w wieku 80 lat, została pochowana obok swego męża w Opactwie w Bukowcu. Król Fryderyk Wilhelm IV zlecił ustawić w Karpaczu obok kościółka Vang pomnik dla hrabiny. Pomnik ten stoi do dziś i zachował się w dobrym stanie.

 

Nazwy wsi na przestrzeni dziejów.

1300r.- Buchwalth, 1499r. – Buchwald, 1668r. – Buchwald, 1786r. – Buchwalde, 1816r. – Buchwald, 1896r. – Bukowina, Buchwalde, 1945r. – Zylandowo, Bukownik, 1946r – Bukowiec.

Ilość mieszkańców wsi na przestrzeni ostatnich 250 lat.

1786r. – 595 osób, 1816r. – 503 osoby, 1825r. – 701 osoby, 1840r. – 728 osób, 1871r. – 756 osób, 1885r. – 824 osoby, 1905r. – 781 osób, 1915r. – 725 osób, 1933r. – 851 osób, 1945r. – 766 osób, 1970r. – 803 osoby, 1978r. – 750 osób, 1988r. – 750 osób, 2000r. –688 osób.

01-01-2023 admin

Dodaj komentarz

Śledź nas

Ostatnie komentarze

Newletter

O nas

Myslakowice.com to niezależny, prywatny portal internetowy poświęcony tematyce Mysłakowic i Dolnego Śląska. Na stronach naszego portalu można zaleźć również informacje o zasięgu krajowym i światowym. 

Wszystkie materiały, fotografie, grafiki chronione są na mocy prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane komercyjnie. Przy cytowaniu na innych strona www należy dodać aktywny odnośnik do strony myslakowice.com.